Begin hier nu mee ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact. 

We zijn erg blij om je bij elke energetische transmissie het beste te geven van wie en wat we zijn. We weten dat we, terwijl we dat doen, voor jullie allemaal een voorbeeld zijn van hoe je in de wereld moet zijn, in het universum dat je aan het creëren bent. Je wilt je beste beentje voorzetten, maar je beste beentje voorzetten is eigenlijk je vibratie. Het is de energie die je in het universum uitstraalt en heeft niets te maken met het feit dat je perfect bent als fysiek mens. Als je van iemand houdt en ruimte laat voor diegene om meer te zijn wie hij of zij werkelijk is, dan maakt het niet uit hoe slordig je eruit ziet als je die dingen doet.

Je bent daar om je beste versie van jezelf te worden als een wezen van onvoorwaardelijke liefde, niet als een mens die een kunstwerk of een boek kan produceren of een genezingscentrum kan creëren. Al deze dingen zijn prachtig en je moet absoluut naar je intuïtie luisteren als je wordt geroepen om iets te creëren waar je medemensen samen met jou van kunnen genieten. Maar het offeren van jezelf aan dit universum is al genoeg als offer. We zien zoveel mensen hun voorhoofd optrekken in een poging erachter te komen wat zij de mensheid te bieden hebben, wat voor anderen tastbaar en herkenbaar is als bijdrage. Straal gewoon liefde uit en weet dat je de impact hebt die je wilt hebben, terwijl je jezelf tegelijkertijd openstelt voor meer inspiratie.

Iets dat de liefde vertegenwoordigt die jij uitstraalt, zal ook door jou heen komen en door jou geproduceerd worden, maar als je begint met te proberen uit te vinden wat het eindproduct zal zijn, dan zit je vast in je hoofd, waar je heel beperkt bent in je mogelijkheden en het vermogen om precies te bedenken wat je jouw medemensen te bieden hebt. Dus laat die behoefte los om erachter te komen wat jouw aanbod zal zijn en blijf je in plaats daarvan openstellen in je hartruimte, want dat is waar je toegang krijgt tot je multidimensionale zelf. Dat is waar je hogere bewustzijn bestaat. Dat is waar je al je energie doorheen wilt laten stromen. De hoogste versie van jezelf zijn betekent vanuit je hart komen en je kunt altijd je verstand gebruiken om je daaraan te herinneren.

Je kunt altijd je geest gebruiken om je op je hart te concentreren, of op een boom, of een bloem, of een wolk. Je kunt je geest gebruiken om je op alles te concentreren wat je in die hogere trillingsstaat brengt, zodat je de inspiratie kunt ontvangen. En dan, als je eenmaal begint met het creëren van je aanbod aan de mensheid, moet je gedisciplineerd blijven en in die hartruimte blijven, zodat je je geest niet gebruikt om te bekritiseren wat je doet, om te twijfelen en om het te analyseren alsof het zo zou kunnen zijn en de waarde ervan te bepalen. Wees jezelf, kom vanuit je hart en ontmoet ons in die realiteit waar wij hetzelfde doen en we kunnen met jullie co-creëren. Maar wij zijn niet de enigen die dat zullen doen. 

Er zijn zoveel wezens die met je willen samenwerken, die van je willen houden en je willen omhelzen en je willen vertellen hoe geweldig je bent en ze zijn allemaal daartoe in staat omdat ze besloten hebben de hoogste versie van zichzelf te zijn. om uit hun hart te komen en om lief te hebben, want liefde is wie en wat ze zijn. Dat is waar je je krachtige geest op wilt gebruiken om je op te concentreren en als je het proberen loslaat om erachter te komen wat je zou moeten doen, zul je de onmiddellijke opluchting voelen en zul je het gevoel hebben dat je hartgericht bent in de volgende moment. 

En we willen je er ook op wijzen dat het nog steeds oké is als je niets doet. Maar je wordt steeds meer wie je werkelijk bent, op elk moment van de dag en dus kun je dat net zo goed bewust en opzettelijk doen en je kunt net zo goed nu beginnen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Start Doing This Right Now ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you. 

We are very pleased to give you the best of who and what we are with each and every energetic transmission. We know that as we do, we set an example to all of you of how to be in the world, in the universe you are creating. You do want to put your best foot forward, but your best foot forward is really your vibration. It is the energy that you put out into the universe and has nothing to do with you being perfect as a physical human being. If you love someone and you hold space for them to be more of who they really are, then it doesn’t matter how disheveled you look as you do those things.

You are there to become your best version of yourself as a being of unconditional love, not as a human who can produce a work of art, a book, or create a healing center. All of those things are wonderful, and you definitely need to listen to your intuition when you are being called to create anything for your fellow humans to enjoy with you. But the offering of yourself to this universe is enough of an offering. We see so many people scrunching up their foreheads in an attempt to figure out what it is that they need to offer to humanity that is tangible and recognizable by others as a contribution. Just radiate love, and know that you are having the impact that you want to have while simultaneously opening yourself up to more inspiration.

Something that represents that love you are radiating will also come through you and be produced by you, but if you start by trying to figure out what the end product will be, then you are stuck in your head, where you are very limited in your capacity to come up with exactly what you will offer to your fellow humans. So let go of that need to figure out what your offering will be, and instead, continue to open up in your heartspace, because that is where you access your multidimensional self. That is where your higher consciousness exists. That is what you want to run all of your energy through. Being the highest version of yourself means coming from your heart, and you can always use your mind to remind you of that.

You can always use your mind to focus on your heart, or on a tree, or a flower, or a cloud. You can use your mind to focus on anything at all that will put you in that higher-vibrational state so that you can receive the inspiration. And then, once you do start to create your offering to humanity, you must remain disciplined and stay in that heartspace so you are not using your mind to criticize what you are doing, to second guess, and to analyze it as if it could be broken down and its value determined. Be yourselves, come from your hearts, and meet us in that reality where we are doing the same, and we can co-create with you. But we are not the only ones who will do that. 

There are so many beings who want to collaborate with you, who want to love you and hug you and tell you how wonderful you are, and they are all capable of doing all of that because they have decided to be the highest version of themselves, to come from their hearts, and to love, because love is who and what they are. That’s what you want to use your powerful minds to focus upon, and as you let go of the trying to figure out what you should be doing, you will feel the immediate relief, and you will feel yourself being heart-centered in the very next moment. 

And also, we just want to point out that it’s still okay if you don’t do anything. But you are becoming more of who you really are in every moment of every day, and so you might as well do that consciously and deliberately, and you might as well start right now.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie