Buitenaardsen hebben zich met jullie bemoeid, maar dat zullen wij niet doen. ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We luisteren altijd naar iedereen die contact met ons opneemt. We weten dat als je ons kent en iets te zeggen heeft, wat je te zeggen heeft, belangrijk is en we willen dat je erkent dat het niet uitmaakt wat je zegt of hoe je het zegt. We zullen luisteren en we zullen rekening houden met jouw perspectief, wat jouw wensen zijn en hoe je wilt dat wij ingrijpen. Ingrijpen is het lastige deel voor degenen onder ons die de mensheid zo graag willen helpen. Het is lastig omdat we willen helpen zonder ons te bemoeien, zonder de kans weg te nemen die je voor je hebt om te groeien. 

En er zijn zeker anderen geweest die zich met jouw ontwikkeling hebben bemoeid. Je wilt de spirituele evolutie en of je het nu beseft of niet, het is het gevoel van de overgang van minder spiritueel geëvolueerd zijn naar meer spiritueel geëvolueerd zijn waar je naar op zoek was toen je je aanmeldde voor een heel leven, of een reeks levens, daar op aarde. Dat zou natuurlijk niet de enige intentie zijn die een ziel zou hebben om ergens te incarneren en het feit is dat zelfs als je besluit dat je ergens gaat incarneren om van dienst te zijn, je nog steeds spiritueel moet groeien voordat je kunt beginnen van dienst te kunnen zijn. Dienstbaar zijn wordt een natuurlijk bijproduct van spirituele ontwikkeling. Je kunt niet anders dan anderen helpen en het wordt een drijvende kracht in je leven zodra je een bepaald punt bereikt hebt. 

Zelfs Yeshua moest zijn bewustzijn ontwikkelen toen hij daar op aarde was en werd een betere leraar naarmate hij spiritueel groeide. Hetzelfde gold voor Boeddha en alle anderen waarover je hebt gehoord en waarover je hebt gelezen. Zie waar je nu bent als een geschenk, want waar je spiritueel bent, is wat je de kans geeft om te groeien en te worden wie je werkelijk bent onder dit alles. En het punt van het hebben van anderen zoals wij die je helpen, is dat we kunnen genieten van een gevoel van doel en vervulling en je krijgt de vreugde van het absorberen van wat wij je geven. Je ervaart het gevoel dat er iets met je resoneert en je kunt vervolgens in de praktijk brengen wat je van ons en anderen zoals wij hebt geleerd en dat is op zichzelf een leuke reis. 

Als het de bedoeling was om er zo snel mogelijk te komen, dan zou je dat doen. Maar je hebt de hele eeuwigheid om te veranderen, te ascenderen en terug te keren naar de Bron. Er is geen reden om alle goede ervaringen over te slaan, alleen maar om te komen waar je onvermijdelijk heen gaat. Je kunt niet anders dan naar huis terugkeren, want thuis is er allemaal. We zullen jullie naar huis blijven leiden met de broodkruimels die we achterlaten en we zullen jullie blijven aanmoedigen om op dat pad te blijven, maar we zullen ons nooit zorgen om je maken of bang zijn dat er onderweg iets vreselijk mis zal gaan. 

Alles zal altijd in jouw voordeel zijn. Het zal je altijd van dienst zijn en je altijd naar de volgende stap op je reis leiden. Neem elke stap met vreugde en waardeer de kans om die te nemen en je zult nu nog lang en gelukkig leven.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

E.T.s Have Interfered with You, But We Won’t ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are listening, always, to each and every person that reaches out to us. We know that if you are aware of us and you have something to say, then what you have to say is important, and we want you to recognize that it doesn’t matter what you say or how you say it. We will be listening, and we will be taking into account what your perspective is, what your desires are, and how you want us to intervene. Intervening is the tricky part for those of us who so want to help humanity. It’s tricky because we want to help without interfering, without taking away the opportunity that you have in front of you to grow. 

And certainly there have been e.t.s who have interfered in your development. You do want the spiritual evolution, and whether you realize it or not, it’s the feeling of moving from being less evolved spiritually to being more evolved spiritually that you were after when you signed up for a lifetime, or a series of lifetimes, there on Earth. Now of course, that wouldn’t be the only intention a soul would have for incarnating somewhere, and the fact is that even if you decide that you’re going to incarnate somewhere to be of service, you still have to grow spiritually before you can be of service. Being of service becomes a natural byproduct of evolving spiritually. You cannot help but help others, and it becomes a driving force in your life once you evolve to a certain point. 

Even Yeshua had to evolve his consciousness when he was there on Earth and became a better teacher as he grew spiritually. The same was true for Buddha and all the others that you have heard about and read about. See where you are right now as a gift, because where you are spiritually is what gives you the opportunity to grow and become who you really are underneath it all. And the point of having others like ourselves helping you is that we get to enjoy a sense of purpose and fulfillment, and you get the joy of absorbing what we are giving you. You get to experience the feeling of something resonating with you, and you get to then put into practice what you have absorbed from us and others like us, and that’s a fun journey in and of itself. 

If the purpose was to just get there as fast as you could, then that’s what you would be doing. But you have all of eternity to shift, to change, to ascend, and to return to Source. There is no reason for you to skip over all the good experiences just to get to where you are inevitably going. You cannot help but to return home, because home is all there is. We will continue to lead you home with the breadcrumbs that we leave, and we will continue to encourage you to stay on that path, but we will never worry about you or fear that something will go horribly wrong along the way. 

Everything will always be for your benefit. It will always be of service, and it will always lead you to that next step on your journey. Take each step with joy, and appreciate the opportunity to take it, and you will begin living happily ever after right now.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie