De 4 wegen naar de 5e dimensie ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

Wij staan ​​zeer sympathiek tegenover de uitdagingen waarmee jullie daar op aarde worden geconfronteerd en we weten dat jullie soms meelevend zijn als je naar iemand anders kijkt in hun strijd en andere keren niet. En het is voor jullie allemaal moeilijker om medelevend te zijn als je denkt dat de persoon zichzelf iets heeft aangedaan. Maar als je beseft dat jij dit allemaal creëert en dat geldt ook voor alle anderen, dan weet je dat je die persoon wat speling kunt geven omdat hij heeft gecreëerd wat hij heeft gecreëerd, want of hij dat nu doet met zijn keuzes tijdens zijn leven, of eerder voor dat het leven begon, alles is een keuze. En toch kan het heel moeilijk zijn om met je keuzes te leven en daarom is het belangrijk dat je medeleven hebt met iedereen, omdat iedereen zijn eigen kruis draagt. 

Iedereen wordt geconfronteerd met een uitdaging, of met meerdere uitdagingen in zijn leven en hoewel het erop lijkt dat sommigen deze uitdagingen verdienen en anderen niet, zeggen wij tegen jullie dat vanuit een hoger perspectief iedereen hetzelfde is. Iedereen speelt daar op aarde een rol voor jou en dus als het gemakkelijk is om je compassie voor iemand te onthouden vanwege de keuzes die diegene heeft gemaakt, kun je jezelf altijd afvragen of jij soms hetzelfde doet als het gaat om compassie voor jou hebben. Ben je streng voor jezelf omdat je denkt dat je het beter had kunnen of moeten doen? Ben je streng voor jezelf omdat je denkt dat je beter had kunnen opletten of de signalen had kunnen negeren?

Er is geen echte goede reden om compassie te onthouden en als je het aanbiedt, breid je je uit. En waar jij naar uitbreidt is je hogere zelf. En weet daarom dat je hogere zelf medelevend is tegenover iedereen, ongeacht hun omstandigheden en dat je er bent om je hogere zelf te worden, wat betekent dat mededogen een groot deel van de vergelijking uitmaakt. Het is een groot deel van ieders reis en soms is er meer compassie voor jezelf nodig en soms is er meer compassie voor anderen nodig en op andere momenten hebben mensen meer compassie voor zichzelf en anderen nodig. 

Maar compassie zal altijd de weg zijn, net als vergeving, acceptatie en onvoorwaardelijke liefde. Dit zijn de wegen naar de vijfde dimensie, naar het worden van je hogere zelf. Dit zijn de wegen naar de Bron. Je kunt dus aan je gevoel zien of je de goede kant op gaat. Wanneer je voelt dat je uitbreidt, weet je dat je op dat moment je hogere zelf aan het worden bent. Als je niet voelt dat je uitbreidt, of voelt dat je samentrekt, dan neem je op dat moment niet de snelle weg naar de vijfde dimensie. 

Je krijgt deze kansen elke dag aangeboden. Je hoort over iets of iemand en er zal een kans voor je zijn om te zijn wie je werkelijk bent als een meelevend wezen en er zal ook een kans voor je zijn om je medeleven achter te houden en te blijven waar je bent in het oordelen. En daarom kun je ook naar je gedachten kijken en jezelf afvragen: ‘Veroordeel ik mezelf of die andere persoon of die groep?’ En als het antwoord ja is, dan weet je dat je van gedachten moet veranderen om meer te worden wie je werkelijk bent: een hartgericht wezen van onvoorwaardelijke liefde en oneindig mededogen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

The 4 Paths to the 5th Dimension ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are very sympathetic to the challenges that you face there on Earth, and we know that sometimes you are compassionate when looking at someone else in their struggle and other times you are not. And it is harder for all of you to be compassionate when you think that the person brought something on themselves. But when you realize that you are creating all of this, and so is everyone else, then you know you can cut that person some slack for having created what they created, because whether they are doing so with their choices in the lifetime, or before the life began, everything is a choice. And yet, living with one’s choices can be very hard, and that’s why it is important for you to have compassion for everyone, because everyone is carrying their own cross. 

Everyone is facing a challenge, or multiple challenges in their lives, and while it may look like some deserve those challenges and others do not, we say to you that from a higher perspective, everyone is the same. Everyone is playing a role there on Earth for you, and so if it is easy to withhold your compassion for someone because of the choices they have made, you can always ask yourself whether you sometimes do the same when it comes to having compassion for you. Are you hard on yourself because you think you could have or should have done better? Are you hard on yourself because you think you could have paid more attention, or ignored the signs?

There’s no real good reason to withhold compassion, and when you offer it, you expand. And what you are expanding into is your higher self. And therefore, know that your higher self is compassionate towards everyone, no matter what their circumstances, and you are there to become your higher selves, which means compassion is a big part of the equation. It’s a big part of everyone’s journey, and sometimes there’s more compassion for self needed, and sometimes there’s more compassion for others needed, and other times people need to have more compassion for themselves and others. 

But compassion will always be the way, just like forgiveness, acceptance and unconditional love These are the ways to the fifth dimension, to becoming your higher selves. These are the ways home to Source. So you can tell when you are moving in the right direction by how you feel. If you feel yourself expanding, you know in that moment you are becoming your higher self. If you do not feel yourself expanding, or feel yourself contracting, that’s when you are not, in that moment, taking the fast track to the fifth dimension. 

You have these opportunities presented to you in every day. You hear about something or someone, and there will be an opportunity for you to be who you really are as a compassionate being, and there will also be an opportunity for you to withhold your compassion and stay right where you are in judgment. And that is why you can look at your thoughts as well and ask yourself, ‘Am I judging myself or that other person or that group?’ And if the answer is yes, then you know you have to change your own mind in order to become more of who you really are, which is a heart centered being of unconditional love and infinite compassion.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie