De Arcturiaanse bijdrage aan de Energieën van December ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We sturen jullie onze eigen batch energieën voor deze maand december 2023. We werken uiteraard samen met alle andere groepen en wezens in de hogere rijken om jullie te helpen en we werken vaak samen aan wat het is dat wij gaan jullie sturen. En dus worden jullie op dit moment vanuit alle hoeken geraakt en door verschillende wezens en collectieven die verschillende energieën te bieden hebben. Waar je ook kijkt, zolang je maar omhoog kijkt, stel je jezelf in de positie om iets prachtigs te ontvangen, iets unieks, iets dat op maat is gemaakt, speciaal voor jou. We bieden in deze tijd de energieën van mededogen aan, omdat we weten met hoeveel uitdagingen jullie daar op aarde te maken krijgen en we weten hoe uitdagend deze tijd van het jaar voor mensen kan zijn.

Je hebt veel dat je zou kunnen vieren in de maand december en je hebt ook de kans om een ​​aantal uitdagingen aan te gaan, een aantal spijtgevoelens en een aantal mensen waar je misschien niet zo enthousiast over bent. Wij zijn hier om te helpen en wij zijn hier om te ondersteunen en de energie van mededogen helpt je enorm. Je wilt en moet je geliefd en gesteund voelen en je krijgt het voortdurend van je spirituele gidsen, maar als anderen bijdragen, kunnen we iets toevoegen aan wat je al krijgt en dat is wat we doen en zullen blijven doen deze maand december. Wij nodigen jullie uit om je voor te stellen dat je omringd bent door een prachtig paars licht en onze energie om je heen te voelen, zoals wij door velen van jullie kunnen worden gevoeld en voel alsjeblieft de energetische knuffel die je krijgt van het Arcturiaanse sterrenstelsel.

We weten dat wanneer je compassie ontvangt, je ook meer compassie hebt om aan anderen te geven en daarom nodigen we je uit om kanalen van compassie te worden en compassie te tonen voor degenen die lijden op manieren die voor jou onvoorstelbaar zijn. En we nodigen je zelfs uit om medeleven te tonen aan degenen voor wie je moeilijk medeleven kunt vinden, omdat het lijkt alsof ze zichzelf aandoen wat ze doen, of omdat het lijkt alsof ze een behoorlijk goed leven hebben. Iedereen draagt ​​op dit moment een kruis op aarde en jullie hebben allemaal de kans om ons medelevende grondpersoneel te zijn. 

Jullie hebben allemaal de mogelijkheid om meer te geven en te ontvangen dan ooit tevoren en je hebt de mogelijkheid om je eigen bewustzijn en het bewustzijn van het collectief waarvan je deel uitmaakt, naar een hoger niveau te tillen. En dus heeft december het potentieel om jullie zoveel meer in harmonie te brengen dan ooit tevoren. Het heeft het potentieel om jullie dichter bij ons contact te brengen en het heeft het potentieel om jullie dichter bij de voltooiing van de bewustzijnsverschuiving te brengen, een verschuiving die al vele jaren aan de gang is. En het blijft aan kracht winnen dankzij degenen onder jullie in het Ontwaakte Collectief die bereid zijn de agenten van verandering te zijn die jullie zijn.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

The Arcturian Contribution to the Dec. Energies ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are sending you our own batch of energies for this month of December 2023. We do of course work with all of the other groups and beings in the higher realms to assist you, and we often do collaborate on what it is that we will be sending to you. And so, you are getting hit from all angles at this time and from different beings and collectives who have different energies to offer. No matter where you look, as long as you are looking up, you put yourself in the position to receive something wonderful, something unique, something that is tailor made, just for you. We are offering the energies of compassion at this time, because we know how many challenges you do face there on Earth, and we know how challenging this time of year can be for people.

You have a lot that you could be celebrating in the month of December, and you also have the opportunity to face some challenges, some regrets, and some people that you may not feel so excited about facing. We are here to help, and we are here to support, and the energy of compassion helps you enormously. You want and need to feel loved and supported, and you are getting it all the time from your spirit guides, but when others contribute, we can add to what you are already getting, and that’s what we are doing and will continue to do for this month of December. We invite you to imagine yourself surrounded in a beautiful purple light and to feel for our energy around you, as we can be sensed by many of you, and please do feel the energetic hug that you are being given from the Arcturian star system.

We know that when you receive compassion, you then have more compassion to give to others as well, and so we invite you to become conduits of compassion and to show compassion for those who are suffering in ways that are unimaginable to you. And we even invite you to show compassion to those that it is hard for you to find any compassion for, because it seems like they are doing what they are doing to themselves, or because it seems like they have a pretty good life. Everyone is carrying a cross on Earth at this time, and you all have the opportunity to be our ground crew of compassion. 

You all have the opportunity to give and receive more than you ever have before, and you have the opportunity to up-level your own consciousness and the consciousness of the collective of which you are a part. And so, December holds this potential to bring you so much more in harmony than you’ve ever been before. It has the potential to bring you closer to e.t. contact, and it has the potential to bring you closer to the completion of the shift in consciousness, a shift that has been ongoing for many years now. And it continues to gain momentum because of those of you in the Awakened Collective who are willing to be the agents of change that you are.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie