De energieën van december 2023 en het ingaan van 2024 ∞ De 12D-scheppers: een niet-fysiek collectief bewustzijn


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“We zijn hier voor jou. Wij zijn de scheppers. Wij zijn een twaalf dimensionaal collectief van niet-fysieke wezens en we zijn hier om te helpen. 

Jullie leven daar op aarde in een tijd waarin zoveel meer mogelijk is dan voorgaande generaties. Wat jullie jezelf laten zien, is hoeveel jullie geëvolueerd zijn. Jij en jullie technologie evolueren in hetzelfde tempo. Maak je geen zorgen dat jouw technologie jou zal overtreffen, want dat zal niet gebeuren. Het zal je altijd weerspiegelen hoe ver je bent gekomen als samenleving, als menselijk collectief. Onthoud dat jullie degenen zijn die dit allemaal creëren en wees niet bang voor jullie creatie. Wees niet bang voor wat je voor jezelf creëert. Als je angsten hebt, moet je ernaar kijken, ze onderzoeken, ze deconstrueren, omdat ze je niet dienen en er geen reden is om eraan vast te houden. 

Je hoeft niet te plannen waar je bang voor bent, want dat werkt nooit in je voordeel. In plaats daarvan is loslaten wat je op dit punt in je bewustzijnsevolutie doet. Je bent daar om de lagen weg te halen waarvan je niet jezelf bent, zodat je kunt genieten van het centrum van goed gevoel dat representatiever is voor wie en wat je werkelijk bent. Zoek de hele maand december naar wat je kwijt wilt, want de energieën die binnenkomen voor de maand december zullen er helemaal om gaan je te helpen los te laten wat zwaar is, wat je niet dient en wat je hebt meegenomen. als jezelf omdat je dacht dat het moest.

Je gaat het nieuwe jaar in als een glanzendere, helderdere versie van jezelf vanwege alles wat je op oudejaarsavond klokslag middernacht zou hebben weggenomen. Nu zal je leven je hierbij helpen door je te laten zien wat je nog moet loslaten, maar je moet luisteren. Je moet aandacht besteden aan wat je leven je laat zien om te kunnen profiteren van alles wat op je pad komt. Alles wat in je bewuste bewustzijn naar boven komt en je niet dient, zal zichzelf aan je blijven bekendmaken totdat je het loslaat. 

Je hoeft je niet slecht te voelen over waar je nu bent, dus doe dat alsjeblieft niet. Realiseer je in plaats daarvan dat het de bedoeling is dat je op reis bent en dat je dingen nodig hebt om aan te werken, dingen die je moet wegdoen en uitdagingen die je onder ogen moet zien om die groei te voelen die heel natuurlijk is. Daarom, als er steeds weer iets voor je opkomt, lach dan gewoon en vertel het universum dat je het begrijpt, je begrijpt het nu, en je bent klaar om te doen wat nodig is om die zwaarte, die angst, het oordeel, dat verzet los te laten. 

Wanneer je al deze lagen weghaalt, blijft je oorspronkelijke zelf over en dat zal zo leuk voor je zijn om mee te spelen als je als de nieuwe jij het nieuwe jaar ingaat. En de nieuwe jij is, interessant genoeg, de jij die altijd onder alles was/lag waarvan jij je de hele maand december gaat ontdoen. Je zult onze hulp krijgen, evenals de hulp van zoveel anderen die je voorzien van de energieën die dit ondersteunen en we zijn erg blij om deel uit te maken van Team Humanity en dat zijn we altijd geweest. 

Wij zijn de Scheppers en we houden heel veel van jullie.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

The December 2023 Energies & Entering 2024 ∞ The 12D Creators: A Nonphysical Collective Consciousness

Channeled by Daniel Scranton

“We are here for you. We are The Creators. We are a twelfth-dimensional collective of nonphysical beings, and we are here to help. 

You are living in a time there on Earth where so much more is possible than it has been for previous generations. What you are showing yourselves is how much you have evolved. You and your technology are evolving at the same pace. Do not worry that your technology is going to out-evolve you, because it won’t. It is always going to reflect to you how far you’ve come as a society, as a human collective. Remember that you are the ones creating all of this, and do not fear your creation. Do not fear what you are creating for yourselves. If you have fears, then you must look at them, examine them, deconstruct them, because they do not serve you, and there is no reason for you to hang on to them. 

You do not have to plan for what you are afraid of, as that never works in your favor. Instead, what you are doing at this point in your consciousness evolution is letting go. You are there to strip away the layers of that which is not you so that you can enjoy the good-feeling center that is more representative of who and what you really are. Look for what you want to strip away throughout the entire month of December, because the energies coming in for the month of December will be all about helping you to let go of what is heavy, what does not serve you, and what you have taken on as your own because you thought you had to.

You are going to enter into the new year as a shinier, brighter version of yourself because of all that you would have stripped away by the stroke of midnight on New Year’s Eve. Now, your lives will help you to do this by showing you what you still need to let go of, but you have to listen. You have to pay attention to what your lives are showing you in order to benefit from everything that is coming your way. Everything that comes up into your conscious awareness that does not serve you will continue to make itself known to you until you release it. 

You don’t have to feel bad about where you are right now, so please do not do that. Instead, realize that you are supposed to be on a journey, and that you need things to work on, things to strip away, and challenges to face in order to feel that growth that is very natural. Therefore, if something keeps coming up for you over and over again, just laugh, and tell the universe that you get it, you understand now, and you are ready to do what it takes to let go of that heaviness, that fear, that judgment, that resistance. 

When you strip away all of these layers, what you will be left with is your original self, and that will be so much fun for you to play with as you enter the New Year as the new you. And the new you, interestingly enough, is the you that has always been beneath all that you are about to strip away throughout the month of December. You will have our help, as well as the help of so many others who are providing you with those energies that support this, and we are very happy to be on Team Humanity, and we always have been. 

We are The Creators, and we love you very much.”

Bron

Geef een reactie