Dit gebeurt in het gehele Multiversum ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We hebben de veranderingen opgemerkt die daar op aarde plaatsvinden en we willen dat jullie weten dat het allemaal veranderingen ten goede zijn. En we weten dat deze tijd waarin jullie nu leven, kan lijken alsof het met de mensheid over het geheel genomen niet zo goed gaat. Echter alles waar jullie bezig zijn met het loslaten en deconstrueren komt echter naar de oppervlakte. Als er voor iemand van jullie iets aan de oppervlakte komt, is er altijd een keuze. Je kunt ervoor kiezen ernaar te kijken of het te negeren. Je kunt ervoor kiezen je ervoor te schamen of ervoor te groeien. Je kunt ervoor kiezen om het als jouw schuld of de schuld van iemand anders te zien.

Er zijn zoveel manieren om te kijken naar wat er op dit moment op aarde gebeurt en dit zou op elk moment in de menselijke geschiedenis gelden. Omdat jullie je echter in een tijd bevinden waarin jullie weten dat jullie massale ontwakingen en grote veranderingen ervaren, moeten jullie anders dan ooit tevoren naar de omstandigheden van jullie wereld kunnen kijken. Je moet je kunnen afstemmen op het grotere geheel om te kunnen profiteren van alles wat er gebeurt. Het grotere plaatje hier is dat je aan het opstijgen bent en tijdens het proces van het stijgen laat je dat los wat je niet langer dient. 

Je laat datgene los wat zo lang donker, zwaar en verborgen is geweest. En dus, wanneer alles aan de oppervlakte komt om gezien te worden, moet je die vrije wil van je uitoefenen om het te zien op de manier die jou en de mensheid het beste dient. Anders zul je je ertegen verzetten en het moet precies zo blijven zoals het is totdat je daarmee ophoudt. Waarom is het universum zo ingericht, vraag je je misschien af? 

Nou, jij bent het universum. Jij bent de Bron; jij bent alles. En dus, wat het ook is waar je je tegen verzet, dat ben jij. Het is de bedoeling dat je liefde bent; het is de bedoeling dat je onvoorwaardelijke liefde ervaart. En daarom, als je het allemaal ziet als een deel van jou en je het omarmt en er uiteindelijk van houdt, dan kun je verdergaan met andere ervaringen. Dat is de reden waarom het niemand goed doet om zich te verzetten tegen welk aspect dan ook van het leven op aarde zoals het nu is. 

Zelfs als je niet zou ascenderen, zou je niets kunnen veranderen door er alleen maar weerstand aan te bieden, alleen maar door terug te vechten. Uiteindelijk zou je altijd naar binnen moeten gaan en ontdekken welk aspect van jezelf je niet liefhebt. En dan kun je kijken naar je gedachten, je overtuigingen, je oordelen en al het andere dat de kwestie verergert van waar je niet verliefd op bent en waar je niet van houdt. Wanneer je alles loslaat wat je niet dient, dan stijg je op natuurlijke wijze naar dat volgende niveau, en er zal altijd een volgend niveau zijn.

Er zal altijd meer voor je zijn om van te houden en om door die liefde te worden. En dus kun je net zo goed alles accepteren zoals het nu is en zoeken naar manieren waarop je kunt groeien vanuit alle omstandigheden van je leven en alle omstandigheden van de wereld waarin je nu leeft. En we weten dat steeds meer van jullie deze dingen doen. We voelen het en we willen je eraan herinneren dat je alleen maar door hoeft te gaan. De dingen worden beter en ze zullen steeds beter worden vanwege het werk dat jullie doen en omdat we gedurende deze tijd van ascensie allemaal worden verheven binnen het hele Multiversum. 

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

This is Happening in the Entire Multiverse ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We have been noticing the changes that are occurring there on Earth, and we want you to know that they are all changes for the better. And we know this time that you are living in right now can seem as though humanity is not doing so well on the whole. However, everything that you are in the process of releasing and deconstructing is coming to the surface. When something comes to the surface for any of you, there is always a choice. You can choose to look at it or ignore it. You can choose to be ashamed of it or grow from it. You can choose to see it as your fault or someone else’s fault.

There are so many ways of looking at what is happening there on Earth at this time, and this would be true of any time in human history. However, because you are in a time when you know that you are experiencing mass awakenings and big changes, you must be able to look at the circumstances of your world differently than ever before. You must be able to tune in to the bigger picture in order to benefit from all that is happening. The bigger picture here is that you are ascending, and in the process of ascending you are letting go of that which no longer serves you. 

You are letting go of that which has been dark, heavy, and hidden for so long. And so, when everything comes to the surface to be seen, you have to exercise that free will of yours to see it in the way that serves you and humanity best. Otherwise, you will be resisting it, and it must continue to be exactly the way it is until you stop doing that. Now, why is the universe set up that way, you might wonder? 

Well, you are the universe. You are Source; you are everything. And so, whatever it is you are resisting is you. You are meant to be love; you are meant to experience unconditional love. And therefore, when you see it all as you, and you embrace it, and ultimately love it, then you get to move on to other experiences. That is why it doesn’t do anyone any good to resist any aspect at all of life on Earth as it is today. 

Even if you weren’t ascending, you wouldn’t be able to change anything just by resisting it, just by fighting back. You ultimately would always have to go within and find out which aspect of yourself it is that you are not loving. And then you can look at your thoughts, your beliefs, your judgments, and everything else that compound the issue of what you are not in love and acceptance of. When you release all that does not serve you, that is when you naturally rise up to that next level, and there will always be a next level.

There will always be more for you to love and to become through that love. And so, you might as well accept everything as it is right now and look for the ways in which you can grow from all of the circumstances of your lives and all of the circumstances of the world you are living in right now. And we know that more and more of you are doing these things. We can feel it, and we just want to remind you that all you have to do is keep going. Things are getting better, and they will continue to get better because of the work that you do and because during this time of ascension, we are all being lifted up within the entire multiverse. 

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie