Dit is hoe je de tijd uitrekt en buigt ∞ De 9D Arcturische Raad 1


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate.

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen. 

We hebben een overvloed aan tijd, omdat we geen beperkingen hebben als het om tijd gaat, en omdat we geen beperkingen hebben als het om tijd gaat, worden we tijdloos. We nodigen jullie uit om jezelf als tijdloos te ervaren, ook al gebruiken jullie nog steeds klokken en kalenders om de dingen daar op planeet Aarde bij te houden. Ja, het is gemakkelijk voor ons en uitdagend voor jou, maar je ging naar de aarde omdat je van uitdagingen houdt. Je zit daar niet vast, en je bent er niet alleen omdat je karma hebt gecreëerd met andere mensen. Je bent daar uit vrije keuze, en die keuze maak je omdat je wel van een uitdaging houdt. 

Als je minder hebt van zoiets als geld, moet je het uitrekken. Je moet elk beetje geld dat je hebt tellen, en hetzelfde geldt als je het gevoel hebt dat je bepaalde tijdsbeperkingen hebt. Als je het gevoel hebt dat je minder tijd hebt, dan moet je nog meer aanwezig zijn in de tijd die je wel hebt in een vierentwintigurige dag. Zo rek je de tijd uit; het is door zeer bewust te zijn van elk voorbijgaand moment. Het is door de beslissing te nemen over wat uw relatie met de tijd zal zijn. Als je wilt dat de tijd sneller gaat als je in de file staat, dan heb je de mogelijkheid om dat te doen. Als je sneller wilt gaan in de voltooiing van je ascensie, dan kan dat ook. Als je geniet van een moment in de tijd, kun je dat uitrekken en het gevoel geven dat het langer is dan het in werkelijkheid is.

Je gaat met tijd aan de slag op dezelfde manier waarop je met elk concept, elk idee, elke trilling, elke emotie en elke gedachte aan de slag gaat. Dat is wat je daar moet doen. Jullie zijn daar als scheppende wezens om te gebruiken wat jullie gegeven is als jullie grondstoffen. Tijd, geloof het of niet, is een van die grondstoffen, net als geld, en liefde ook. Breng meer liefde in alles wat je doet en giet die liefde erin, en je zult geen enkel probleem met tijd hebben, omdat je verliefd zult zijn op wat je ook doet en op wie je het doet. Liefde is altijd het antwoord. Liefde is altijd het geheim, en je kunt meer liefde voelen als je meer aanwezig bent. 

Als je meer aanwezig bent, ben je meer geaard en meer op het hart gericht, en daarom is de kans groter dat je die liefde voelt, dat is je ware zelf, je ware essentie. Maak tijd uw vriend, uw gereedschap en uw assistent, en dat is wat het voor u zal zijn. Wees niet bang voor de toekomst en heb geen spijt van het verleden, en je zult ook je relatie tot tijd en tot het huidige moment veranderen, waar al je kracht is en waar alle liefde is.

Jullie zijn tijdloze wezens van liefde en licht, en deze hele levenservaring is slechts een blimp in het rijk van de eeuwigheid. En dus nodigen we je uit om dat ook te onthouden de volgende keer dat je na verloop van tijd gestrest bent. Onthoud dat je oneindige en eeuwige aard altijd voor je beschikbaar is wanneer je je afstemt op je hart.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron


Origineel tekst in Engels:

This is How You Stretch & Bend Time ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you. 

We have an abundance of time on our hands, because we have no limitations when it comes to time, and because we have no limitations when it comes to time, we get to be timeless. We invite you to experience yourselves as timeless, even though you do still use clocks and calendars to keep track of things there on planet Earth. Yes, it is easy for us and challenging for you, but you went to Earth because you like challenges. You are not trapped there, and you are not there only because you’ve created karma with other people. You are there by choice, and you make that choice because you do love a challenge. 

When you have less of something, like money, you have to stretch it. You have to make every bit of money that you have count, and the same is true when you feel as though you have certain time constraints upon you. When you feel that you have less time, then you need to be even more present in the time that you do have in a twenty-four hour day. That is how you stretch time; it is by being very conscious of each and every passing moment. It is by making the decision of what your relationship with time will be. If you want time to move faster when you are in a traffic jam, then you have the ability to do that. If you want to move faster in the completion of your ascension, you can do that as well. If you are enjoying a moment in time, you can stretch that out and have it feel like it is longer than it actually is. Time does not have to fly when you are having fun.

You get to work with time in the same way you get to work with every concept, every idea, every vibration, every emotion, and every thought. That’s what you are there to do. You are there as creator beings to use what you are given as your raw materials. Time, believe it or not, is one of those raw materials, and so is money, and so is love. Bring more love to everything that you do and infuse that love into it, and you will have no issues with time whatsoever, because you will be in love with whatever you are doing and with whom you are doing it. Love is always the answer. Love is always the secret, and you can feel more love when you are more present. 

When you are more present, you are more grounded and you are more heart-centered, and therefore you are more likely to feel that love that is your true self, your true essence. Make time your friend, your tool, and your assistant, and that’s what it will be for you. Do not fear the future, and do not have regrets about the past, and you will also change your relationship to time and to the present moment, which is where all of your power is and where all of the love is.

You are timeless beings of love and light, and this whole life experience is but a blip in the realm of eternity. And so, we invite you to remember that as well the next time you are stressing out over time. Remember that your infinite and eternal nature is always available to you when you tune in to your heart.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron


Geef een reactie

Een gedachte over “Dit is hoe je de tijd uitrekt en buigt ∞ De 9D Arcturische Raad