Dit is jouw taak, jouw doel, wat er ook gebeurt ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

Wij genieten er gewoon van om jullie allemaal te zien groeien, uitbreiden, evolueren en opstijgen. Wij zijn als trotse ouders, of grootouders, die zien hoe jij je allereerste stappen zet. We weten dat het een stuk gemakkelijker voor je was om je eerste stappen te zetten dan om te gaan met alles waar je in je leven mee te maken krijgt. We weten dat het voelen van je gevoelens een hele opgave is. Het is heel uitdagend om dit te moeten doen. We weten dat liefde zijn ondanks haat niet gemakkelijk is. We weten dat maar heel weinig mensen daar op aarde het op dit moment zelfs maar zouden proberen, maar we weten dat we spreken tot dat deel van de bevolking dat weet hoe krachtig het is om liefde te zijn tegenover alles wat er in de wereld is, in de wereld die de liefde heeft maar dat werkelijk door duisternis gehuld is.

Wij zien dit als jouw taak, jouw doel, ongeacht wie je bent, ongeacht wat je voor de kost doet. Wij zien jouw doel als het kiezen om liefde te zijn tegenover alles wat zichzelf niet als liefde kent. Alles is de Bron en daarom is alles liefde, hoe het er ook uitziet, hoe het ook handelt of spreekt op een bepaald moment. De taak van de ontwaakte lichtwerker is om de liefde te zien, te voelen, er voorbij de sluier van duisternis overheen te kijken. Dat is wat jij daar moet doen. Zo help je mee. Het is het meest effectieve wat je kunt doen om jezelf te veranderen, je leven te veranderen en je wereld te veranderen. 

De enige truc die daarbij betrokken is, is dat je soms door je eigen duisternis moet gaan om erbij te komen en dat is ongemakkelijk. Dat is een hele opgave; niemand wil dat echt doen, maar het is wat jij daar moet doen. Daar heb je zich voor aangemeld, en je bent het, want je ontvangt dit bericht. Niet iedereen wil zelfs geroepen worden om dit te doen. Zeker, deze boodschap wordt niet verpakt in een glanzende, verleidelijke verpakking. We vertellen je dat het moeilijk is om die plek te bereiken en we weten dat het moeilijk is om bereid te zijn naar de duisternis te kijken die de liefde omhult, maar we weten ook dat er niets bevredigender is. En uiteindelijk zal iedereen het doen, waar ze zich nu ook bevinden op hun reis. 

Jullie zijn toevallig de leiders van de beweging en de beweging is een beweging van liefde. Liefde geneest alles; liefde bindt ons allemaal samen. En liefde is waar we allemaal naartoe gaan; het is onze thuisbasis. We kunnen niet anders dan daarheen gaan, omdat alle paden uiteindelijk naar liefde leiden, maar als je dat weet en weet hoe je jezelf in die richting moet richten, wat een gemakkelijkere en soepelere rit heb je dan en hoeveel leuker is het. We vinden het leuk om te zien hoe jullie het doen en we nodigen jullie uit om samen met ons naar jezelf te kijken en jezelf te waarderen op deze reis en wat een magische en wonderbaarlijke reis het is.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

This is Your Job, Your Purpose, No Matter What ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are simply enjoying watching all of you grow, expand, evolve, and ascend. We are like proud parents, or grandparents, watching you take your very first steps. We know that it was a lot easier for you to take your first steps than it has been to deal with everything you have to deal with in your lives. We know that feeling your feelings is a tall order. It’s a very challenging thing to have to do. We know that being love in the face of hate isn’t easy. We know that very few people there on Earth at this time would even attempt it, but we know that we are speaking to that segment of the population who knows how powerful it is to be love in the face of everything that is out there in the world, that has the love that it really is shrouded by darkness.

We see this as your job, your purpose, no matter who you are are, no matter what you do for a living. We see your purpose as choosing to be love in the face of all that is not knowing itself as love. Everything is Source, and therefore, everything is love no matter how it looks, no matter how it’s acting or speaking in any given moment. The job of the awakened lightworker is to see the love, to feel it, to look beyond the shroud of darkness over it. That’s what you are there to do. That’s how you are helping. It’s the most effective thing you can do to change yourself, change your life and change your world. 

The only trick involved in it is that sometimes you have to go through your own darkness to get to it, and that’s uncomfortable. That’s a tall order; no one really wants to do that, but it’s what you are there to do. It’s what you signed up to do, and you are the ones, because you are receiving this message. Not everyone even wants to receive the call to do this. Certainly, this message doesn’t come wrapped in shiny, alluring packaging. We’re telling you that it’s hard to get to that place, and we know that it’s hard to be willing to look at the darkness that shrouds the love, but we also know that there’s nothing more satisfying. And in the end, everyone’s going to do it, no matter where they are now on their journey. 

You just happen to be the leaders of the movement, and the movement is a movement of love. Love heals all; love binds us all together. And love is what we are all moving towards; it is our home base. We cannot help but go there, because all paths ultimately lead to love, but when you know that and you know how to aim yourself in that direction, what an easier and smoother ride you have and how much more enjoyable it is. We enjoy watching you do it, and we invite you to join us in watching yourselves and appreciating yourselves on this journey, and what a magical and wonderful journey it is.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie