Dit is waar in alle realiteiten ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact. 

We zijn zeer bedreven in het opnemen van al uw wensen en het samenbrengen ervan, zodat geen van de ingediende verzoeken een van de andere teniet zou doen. We weten dat het voor iedereen op aarde mogelijk is om precies te krijgen wat hij of zij wil, zonder uitzondering. Wij weten dat dit waar is, omdat het waar is. Jullie komen nu op het punt waarop verschillende realiteiten naast elkaar mogen bestaan. Je komt op het punt waarop je gaat inzien dat twee mensen naar hetzelfde kunnen kijken en twee totaal verschillende dingen kunnen zien. Twee mensen kunnen hetzelfde woord horen en iets heel anders horen.

Dat moet dan betekenen dat iedereen zijn eigen persoonlijke werkelijkheidsbeleving krijgt en als je dat onderkent dan moet je ook beseffen dat je het niet allemaal over één werkelijkheid eens hoeft te zijn. En als dat waar is, dan is er niet slechts één realiteit die jullie allemaal moeten accepteren als de enige echte realiteit. En dat betekent dat je kunt leven en laten leven. Je kunt iedereen zijn versie van de werkelijkheid laten hebben en je hoeft niemand van hen ervan te overtuigen dat jouw realiteit, degene die je ervaart, de enige echte realiteit is. Dat neemt een grote verantwoordelijkheid van jouw schouders. Je kan ontspannen; je kunt het toestaan, omdat wat je toestaat een aspect van de Bron is. Hoe groot van jou. Om alle aspecten van de Bron te laten zijn zoals ze zijn, is iets waar iedereen uiteindelijk toe moet komen. 

Acceptatie is de sleutel om voorbij elk aspect van de Bron/werkelijkheid te komen dat je niet leuk vindt, waar je niet de voorkeur aan geeft. Verzet is werkelijk nutteloos, maar dat betekent niet dat je zegt dat je de realiteit moet ervaren waar je je voorheen tegen verzette. Het betekent alleen dat je het bestaan ​​van welke realiteit dan ook niet kunt ontkennen. Je kunt niets afschaffen. Alles moet kunnen zijn zoals het is, omdat het de Bron allemaal de kans geeft zichzelf te leren kennen en welk beter doel zou er kunnen zijn om iets te laten bestaan ​​dan dat? Je medemensen accepteren zoals ze zijn, is de eerste stap om ook van de hele schepping te kunnen houden.

Iedereen die op dit moment in jouw realiteit bestaat, bestaat als een creatie van de Bron en het is de bedoeling dat ze precies zijn zoals ze zijn. Het is de bedoeling dat je beslist wie je wilt zijn in de relatie met hen allemaal. Jij kunt de genezer zijn. Jij kunt degene zijn die vergeeft. Jij kunt degene zijn die compassie biedt. Jij kunt degene zijn die onvoorwaardelijke liefde IS. Je hoeft niets te veranderen aan de realiteit die je nu ervaart om innerlijke vrede te hebben. Ook dat zou een last van je schouders moeten zijn, want de buitenwereld veranderen is hard werken. Het is tijdrovend; het is in feite onmogelijk, omdat je alleen maar naar een andere realiteit gaat dan degene die je eerder ervoer als je je realiteitsveranderende acties onderneemt. Je kunt dus net zo goed alles en iedereen accepteren zoals ze zijn.

En weet dat dit ook waar is – ongeacht in welke realiteit je je bevindt, je verandert inderdaad het bewustzijnsniveau van het collectief dat die realiteit met jou deelt. Je kunt meer licht en meer liefde aan het geheel toevoegen, waardoor iedereen zijn bewustzijn kan verhogen, zodat hij naar de realiteit kan gaan die hij wil ervaren, in plaats van naar de realiteit waarin hij zich al zo lang gevangen voelt. Het is belangrijk dat je met deze kennis verder gaat, omdat het belangrijk voor je is om de scheppende wezens te zijn die je werkelijk bent. En je kunt niet de schepper zijn die je werkelijk bent als je denkt dat iemand of iets buiten jou moet veranderen. 

Het is allemaal Bron; het is allemaal liefde. Wees degene die dat beseft en je zult geprofiteerd hebben van alles zoals het nu is. Blijf je verzetten en je vuist schudden en je zult vast blijven zitten in de realiteit die volgens jou zo oneerlijk is en niet zou moeten bestaan. Dat is de manier waarop we het er allemaal over eens zijn om dit universum op te zetten en wij zijn slechts de boodschappers. Maar je weet dat wat we zeggen waar is, omdat je de waarheid erin voelt en het is waar, ongeacht in welke realiteit je je bevindt.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

This is True in All Realities ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you. 

We are very adept at taking in all of your requests and bringing them all together so that none of the requests being made would cancel any of the others out. We know that it is possible for everyone there on Earth to get exactly what they want, without exception. We know this to be true because it is true. You are coming to the point now where different realities are being allowed to coexist with one another. You are coming to the place where you are recognizing that two people can look at the same thing and see two entirely different things. Two people can hear the same word and hear something that is very different.

That must mean then that everyone gets to have their own personal experience of reality, and when you recognize that then you also must realize that you don’t all have to agree on one reality. And if that’s true, then there isn’t just one reality that you all have to accept as the one true reality. And that means you can live and let live. You can let everyone else have their version of reality, and you don’t have to convince any of them that your reality, the one you are experiencing, is the one true reality. That takes a great deal of responsibility off of your shoulders. You can relax; you can allow, because what you are allowing is an aspect of Source. How big of you. To allow all aspects of Source to be as they are is something that everyone must come to eventually. 

Acceptance is the key to moving beyond any aspect of Source/reality that you do not like, that you do not prefer. Resistance truly is futile, but it doesn’t mean that you are saying that you must experience that reality that you were previously resisting. It just means that you cannot deny the existence of any reality. You cannot abolish anything. Everything must be allowed to be as it is because it’s all giving Source an opportunity to know Itself, and what better purpose could there be for something to exist than that? Accepting your fellow humans as they are is the first step to being able to love all of creation as well.

Everyone that exists right now in your reality exists as a creation of Source, and they are meant to be exactly as they are. You are meant to decide who you want to be in relationship to all of them. You can be the healer. You can be the one who forgives. You can be the one who offers compassion. You can be the one who IS unconditional love. You don’t have to change anything about the reality you are experiencing right now to be inner peace. That too should be a weight lifted off of your shoulders, because changing the outside world is hard work. It’s time consuming; it’s impossible, in fact, because you will only go to a different reality than the one you were experiencing before when you go about your reality-changing actions. So you might as well accept everything and everyone as they are.

And know this to be true as well – no matter what reality you are in, you do change the level of consciousness for the collective that is sharing that reality with you. You can add more light and more love to the overall equation, which helps everyone to elevate their consciousness so they can go to the realities that they want to experience, rather than the ones they’ve felt trapped in for so long. It’s important for you to move forward with this knowledge, because it’s important for you to be the creator beings that you really are. And you cannot be the creator being that you truly are if you think that someone or something outside of you must change. 

It’s all Source; it’s all Love. Be the one who realizes that, and you will have benefitted from everything just as it is right now. Continue to resist and shake your fist, and you will stay stuck in that reality that you feel is so unjust and should not exist. That’s the way we all agreed to set this universe up, and we are just the messengers. But you know that what we are saying is true, because you feel the truth within it, and it’s true no matter what reality you are in.

We are the Arcturian Council and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie