Het gaat beter worden ∞Thymus: Het Collectief van Opgestegen Meesters


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Zegeningen. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van opgestegen meesters.

We weten dat jullie je best doen en we weten dat veel van wat jullie daar op aarde doen met vallen en opstaan ​​gebeurt. Je moet eerst een paar keer over dingen struikelen voordat je beseft dat ze er zijn en dat je er omheen moet of erover moet stappen en we hebben het fysiek, letterlijk en metaforisch over jullie levens. Je ging eropuit om daar op aarde een reeks levens te ervaren en je ging eraan in de wetenschap dat het moeilijk zou zijn en wij incarneerden allemaal daar op aarde, ook wetende dat het moeilijk zou zijn. Niemand van ons kwam naar voren in een fysiek lichaam en was bij de geboorte volledig ons geascendeerde meester-zelf. We hebben veel hulp gehad om te komen waar we uiteindelijk zijn aangekomen, voor zover het onze spirituele evolutie betreft. 

Je hebt ook veel hulp. Je hebt veel helpers om je heen en je hebt iedereen die je is voorgegaan om de weg te effenen, maar wat je nu doet is een stuk moeilijker dan alleen maar overleven, een gezin stichten en de kost verdienen. Je bent daar om iets te doen dat gigantisch is in vergelijking met die eerdere levens die je daar op aarde hebt geleefd. Het is één ding om te gedijen onder de barre omstandigheden op planeet Aarde en het is nog iets anders om te ascenderen. Je bent daar om nieuwe wegen in te slaan en dat doe je door af en toe in het donker te tapsen en over dingen te struikelen, maar je blijft opstaan ​​en je blijft jezelf afstoffen. En de reden dat we dat weten, is omdat je er nog steeds bent. om dit bericht te ontvangen. 

Jullie hebben allemaal exitpunten gehad die dit bericht ontvingen. Dat betekent dat je ervoor hebt gekozen om op een bepaald moment in je leven te blijven. Jullie hebben een krachtig verlangen getoond om door te gaan op deze reis en om niet alleen jezelf, maar de hele mensheid naar het vijfdimensionale frequentiebereik te brengen. Jullie moeten jezelf wat speling geven en beseffen dat dit het meest uitdagende leven is dat iemand ooit op aarde heeft gehad. En nogmaals, het komt omdat er zoveel meer te doen is in dit leven dan alleen overleven en als je ervoor kiest een gezin te stichten en als je ervoor kiest om de kost te verdienen. 

Jullie integreren zoveel verschillende aspecten van jezelf en jullie komen ze allemaal op een of ander moment tegen in deze incarnatie. En dus wordt er van je gevraagd om behoorlijk wat te vergeven. Er wordt van je gevraagd om veel wrok en oordeel te laten varen en er wordt van je gevraagd om veel van je angsten en andere emoties met een lagere vibratie onder ogen te zien. En dat alles komt neer op het meest uitdagende leven waarin je mogelijk had kunnen incarneren, maar de beloning, de uitbetaling is zoveel meer dan een resultaat. 

En dus zeggen wij tegen jullie allemaal: blijf volhouden en weet dat het beter zal worden, omdat jullie er zijn om het beter te maken. Jullie zijn de ontwaakten die zich verankeren in de hoogfrequente energieën en het voor iedereen beter te maken en jullie hebben zoveel hulp overal om je heen en er komt altijd meer. Dus vertrouw op het proces, vertrouw op jezelf en vertrouw op je helpers en maak van deze ascensie de ascensie die jullie willen dat het is, omdat jullie allemaal de keuze hebben om dat te doen. 

Dat is het voor nu. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van geascendeerde meesters en we zijn altijd onder jullie.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.

 
Origineel tekst in Engels:

It’s Going to Get Better ∞Thymus: The Collective of Ascended Masters

Channeled by Daniel Scranton

“Blessings. We are Thymus. We are the collective of ascended masters.

We know that you are doing the best you can, and we know that a lot of what you do there on Earth is by trial and error. You first have to trip over things a few times before you realize that they are there and that you have to go around them or step over them, and we are speaking about your lives physically, literally, and metaphorically. You went forth to experience a series of lifetimes there on Earth, and you went into it knowing that it would be hard, and we all incarnated there on Earth also knowing that it would be hard. None of us came forth into physical bodies and were fully our ascended master selves upon birth. We did have a lot of help in getting to where we eventually arrived, as far as our spiritual evolution is concerned. 

You have a lot of help as well. You have a lot of helpers around you, and you have all who have come before you to pave the way, but what you are doing now is a lot harder than just surviving, starting a family, and earning a living. You are there to do something that is gigantic by comparison to those earlier lives that you’ve lived there on Earth. It is one thing to thrive under the harsh conditions of planet Earth, and it is yet another to ascend. You are there to break new ground, and you are doing it by stumbling in the dark at times and tripping over things, but you keep getting up, and you keep dusting yourself off. And the reason we know that is because you are still there to receive this message. 

All of you have had exit points, who are receiving this message. That means you have chosen to stay at some point in your lives. You have demonstrated a powerful desire to continue on this journey and to bring not only yourselves but all of humanity into the fifth-dimensional frequency range. You need to cut yourselves some slack and realize that this is the most challenging lifetime that anyone has ever had there on Earth. And again, it is because there is so much more to do in this lifetime than just survive, and if you choose to raise a family, and if you choose to earn a living. 

You are integrating so many different aspects of yourselves, and you are encountering all of them at one time or another in this incarnation. And so, you are being asked to forgive quite a bit. You are being asked to drop a lot of resentment, a lot of judgment, and you are being asked to face a lot of your fears and your other lower-vibrational emotions. And that all adds up to the most challenging lifetime that you possibly could have incarnated into, but the reward, the payoff is so much more as a result. 

And so, we say to you all, just hang in there, and know that it will get better because you are there making it better. You are the awakened ones who are anchoring in the high-frequency energies and making it better for everyone, and you have so much help all around you, and more is always coming. So trust in the process, trust in yourselves, and trust in your helpers, and make this ascension the ascension that you want it to be, because you all have the choice to do so. 

That is all for now. We are Thymus. We are the collective of ascended masters, and we are always amongst you.”

Bron

Geef een reactie