Het goddelijke plan ∞ Thymus: het collectief van geascendeerde meesters


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Zegeningen. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van geascendeerde meesters.

Jullie zijn degenen die ons de naam ‘De Opgestegen Meesters’ hebben gegeven om de hoge achting aan te geven die jullie ons toevertrouwen, en dat waarderen wij natuurlijk. We houden van je en we aanbidden je, maar we kunnen onszelf eenvoudigweg onmogelijk zien als beter dan jij, of zien dat er enige vorm van hiërarchie bestaat binnen dit universum of binnen welk universum dan ook. Alle delen van het universum zijn nodig en het is nodig dat alle delen van dit universum functioneren zoals ze zijn geschapen om te functioneren. En daarom, als je het gevoel hebt dat je niet voldoet aan de doelen die je jezelf hebt gesteld, erken dan alsjeblieft dat die doelen grotendeels door jou zijn gecreëerd en dat ze er vaak toe leiden dat je het gevoel hebt dat je niet aan de eisen voldoet.

Als je begint te begrijpen dat je precies bent waar je hoort te zijn en dat het enige wat op het huidige moment ontbreekt zelfliefde is, kun je beginnen je prioriteiten op een rij te krijgen. En zeker, je gaat verder van zelfliefde af als je oordeelt of kritiek hebt, of zelfs weerstand biedt aan iemand anders, omdat die bedoeld zijn om je een aspect van jezelf te laten zien dat je nog moet omarmen. En dus is hard zijn voor anderen ook iets dat je doet, dat erg geestgericht en onnodig is. Je kunt iets altijd opnieuw formuleren om het te verzachten en beter verteerbaar te maken. Dus als je bijvoorbeeld iemand ziet die duidelijk vanuit een lagere trillingsfrequentie opereert, in plaats van hem te veroordelen of simpelweg te denken: ‘Ik vind hem niet meer leuk,

Zie je, alles verandert altijd in dit universum van ons, maar niets hoeft. Niemand hoeft beter te worden, te verbeteren, te evolueren, het is gewoon zo. Het is gewoon wat er gebeurt en altijd zal gebeuren en als je het loslaat, laat je het gebeuren. Maar als je op jezelf afkomt omdat je bent waar je bent of wie je bent, dan ben je niet afgestemd op de Bron Energie en dat voelt niet goed. Erken dat als je, volgens jouw definitie, veel fouten maakt in je leven, je aan het onderzoeken bent hoe het is om veel fouten te maken en dat is oké. Erken dat elke keer dat je op de een of andere manier een fout maakt, je de Bron die ervaring via jou geeft en dat je daardoor je levensdoel vervult.

Je doel is om te bestaan ​​en te bestaan ​​zoals jij, maar als je denkt dat het je doel is om iets te doen en je doet het niet, dan ben je onnodig streng voor jezelf en dat maakt geen deel uit van je doel. Zelfliefde begint met zelfacceptatie. Zelfacceptatie begint wanneer je alle omstandigheden zegent zoals ze zijn, inclusief jou en je relatie tot je gaven, of overvloed, of andere mensen. 

Het simpele antwoord op elke vraag moet dan zijn: ‘Relax. Alles is zoals het hoort te zijn en het zal nog beter worden. ‘Maar je hoeft het niet te forceren om beter te worden. Het is een natuurlijk fenomeen dat we allemaal samen ervaren en dat kunnen we zeggen omdat ieder van ons precies is geweest waar jullie nu zijn. En in sommige opzichten zijn we er nog steeds. Ontspan dus en doe het rustig aan, vooral als het om uzelf en uw medemensen gaat. Alles verloopt volgens het Goddelijke Plan.

Dat is het voor nu. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van geascendeerde meesters, en we zijn altijd onder jullie.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

The Divine Plan ∞ Thymus: The Collective of Ascended Masters

Channeled by Daniel Scranton

“Blessings. We are Thymus. We are the collective of ascended masters.

You are the ones who gave us the name of ‘The Ascended Masters’ to signify the high esteem in which you hold us and we appreciate that of course. We love you and we adore you, but we simply cannot possibly see ourselves as being better than you, or seeing any type of hierarchy to exist within this universe or within any universe for that matter. All parts of the universe are needed, and it is required for all parts of this universe to function as they were created to function. And therefore, when you feel like you are falling short of the goals that you have set for yourself, please recognize that those goals are very much created by you and that they often result in you feeling like you are not measuring up.

As you begin to understand that you are exactly where you are supposed to be and that the only thing missing from the current moment you are in is self-love, then you can start to get your priorities straight. And certainly, you move further from self-love when you are in judgment or criticism, or even resistance to someone else, because they are meant to show you an aspect of yourself that you have yet to fully embrace. And so, being hard on others is also something that you do that is very mind oriented and unnecessary. You can always reframe something to soften it and to make it more digestible. So for example, when you see someone out there who is clearly operating from a lower-vibrational frequency, instead of judging them or simply thinking, ‘I do not like them anymore,’ you can realize that the person is playing the role that they are meant to play in this universe in order to complete it.

You see, everything is always changing in this universe of ours, but nothing needs to. No one needs to get better, to improve, to evolve, it just is. It’s just what’s happening and always will be happening and when you let go, you let it happen. But when you get down on yourself for being where you are or who you are, then you are not aligning with Source Energy and that doesn’t feel good. Recognize that if you are making a lot of mistakes, by your definition, in your life, then you are exploring what it is like to make a lot of mistakes, and that’s okay. Acknowledge that every time you slip up in one way or another, you give Source that experience through you, and therefore, you fulfill your life’s purpose.

Your purpose is to exist and to exist as you, but if you think your purpose is to do something and you are not doing it, then you’re being unnecessarily hard on yourselves and that’s not a part of your purpose. Self-love starts with self-acceptance. Self-acceptance begins when you bless all circumstances as they are, including you and your relationship to your gifts, or abundance, or other people. 

The simple answer to every question then must be, ‘Relax. Everything is as it is supposed to be, and it will get better. ‘ But it doesn’t need you to force it to get better. It’s a natural phenomenon that we all get to experience together and we can say that because each and every one of us has been exactly where each and every one of you are right now. And in some ways, we still are there. So relax and take it easy, especially when it comes to yourselves and your fellow humans. All is working out according to the Divine Plan.

That is all for now. We are Thymus. We are the collective of ascended masters, and we are always amongst you.”

Bron

Geef een reactie