Hoe is het werkelijk om wakker te zijn? ∞ De 12D-scheppers: een niet-fysiek collectief bewustzijn


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“We zijn hier voor jou. Wij zijn de scheppers. Wij zijn een twaalf dimensionaal collectief van niet-fysieke wezens en we zijn hier om te helpen. 

Je ontdekt elke dag steeds meer hoe mooi je bent. Je hebt daar op aarde zoveel meer toegang dan ooit tevoren tot de waarheid over wie je werkelijk bent. En het is de ontdekking van wie je werkelijk bent waar het in dit leven echt om draait. Je wordt wakker en dan besef je dat je het grootste deel van je leven niet was wie je dacht dat je was. Er vindt dan een proces van thuiskomen plaats en het thuiskomen is meer dan alleen maar door de dimensies reizen om terug te keren naar de Bronenergiedimensie. De thuiskomst vindt plaats in de geest.

Het is tijd om de waarheid dat je Bronenergie bent volledig te omarmen en als je je dat realiseert, moet je het feit verzoenen dat je je niet altijd Bronenergie voelt. Je hebt niet altijd toegang tot al je krachten, al je capaciteiten, al je gaven, al je kennis en dan wordt dat een groot deel van de reis. Het is de ontdekking en je wilt natuurlijk dat het allemaal tegelijk binnenstroomt, maar het is de bedoeling dat je op reis gaat. Het is de bedoeling dat de ervaring van de ontdekking tijd kost, dat er lagen en niveaus zijn. Zolang je weet dat je op reis bent en dat de reis er een is die je verder in jezelf brengt, kun je ontspannen over het personage dat je in het spel speelt.

Je kunt herkennen dat alles waar je je vertrouwen in hebt gesteld er niet echt toe doet en dat het tijd is om je te concentreren op wie je bent als een oneindig en eeuwig wezen van liefde en licht. En als je dat doet, kun je egoïstische zorgen loslaten en vollediger in de waarheid stappen van wie je werkelijk bent en je kunt dit allemaal laten gebeuren door bereid te zijn te ontdekken, door bereid te zijn te onderzoeken. Nogmaals, je hoeft niet alle ervaringen in één keer te hebben en als je dat wel zou doen, zou je je overweldigd voelen. En daarom hoef je alleen maar vooruit te blijven gaan, kleine stapjes te blijven zetten en te verwachten dat er dingen zullen veranderen.

Maar het eerste dat je verandert, is je gedachten. Je verandert je gedachten over wie en wat je werkelijk bent, waartoe je in staat bent, wat je daar doet en dan moet je jezelf aan deze waarheden blijven herinneren, want als als je dat niet doet, val je terug in het massabewustzijn en hun overtuigingen en de manier waarop ze in de wereld opereren en je merkt dat je leven opnieuw frustrerend en onbevredigend is. Je kunt nog steeds een magisch leven leiden, vol van alle dingen die je wilt ervaren, maar nu weet je dat het bereiken van dat leven een heel andere reis is dan wat je oorspronkelijk werd geleerd.

En dus vragen mensen buiten jou zich misschien af ​​wat je doet en waarom je niet doet wat de rest van ons doet. En nogmaals, je moet teruggaan naar je kernovertuigingen waarvan je nu hebt ontdekt dat ze waar zijn en onthouden dat het niet de bedoeling is dat je doet wat alle anderen doen alleen maar omdat zij het doen. Het herinneren kan een levenslang proces zijn en het is maar goed dat je een geest hebt die je kunt gebruiken om jezelf eraan te herinneren. En als je je geest traint, worden het prachtige hulpmiddelen die je zoveel meer geven als je de bedieningselementen bewust bedient. Je bent wakker. Wees bewust. Gebruik je verstand en weet dat dit een reis is en je zult die reis met vrede, liefde en vreugde in je hart kunnen lopen.

Wij zijn de Scheppers en we houden heel veel van jullie.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

What is it Really Like to Be Awake? ∞ The 12D Creators: A Nonphysical Collective Consciousness

Channeled by Daniel Scranton

“We are here for you. We are The Creators. We are a twelfth-dimensional collective of nonphysical beings, and we are here to help. 

You discover more and more every day just how beautiful you are. You have so much more access there on Earth than you ever have before to the truth of who you really are. And it is the discovery of who you really are that this life is really all about. You awaken, and then you recognize that you were not who you thought you were for the vast majority of your life. There is a process then of coming home that occurs, and the homecoming is more than just traveling through the dimensions to return to the Source Energy dimension. The homecoming occurs in the mind.

It is time to fully embrace the truth that you are Source Energy, and when you realize that, then you must reconcile the fact that you don’t always feel like Source Energy. You don’t always have access to all of your powers, all of your abilities, all of your gifts, all of your knowing, and then that becomes a big part of the journey. It’s the discovery, and of course you want it all to just come flooding in at once, but you are meant to be on a journey. You are meant for the experience of the discovery to take time, to have layers and levels. As long as you know that you are on a journey and that the journey is one that takes you further into yourselves, then you can relax about the character that you are playing in the game.

You can recognize that all that you have put your faith in doesn’t really matter, and that it is time instead to focus on who you are as an infinite and eternal being of love and light. And when you do that, you can let go of egoic concerns and step more fully into the truth of who you really are, and you can make this all happen by being willing to examine, by being willing to explore. Again, you don’t have to have all of the experiences in one fell swoop, and if you did, you would feel overwhelmed. And therefore, all you have to do is keep moving forward, keep taking baby steps, and expect for things to change.

But the first thing you change is your mind. You change your mind about who and what you really are, what you are capable of, what you are doing there, and then you have to keep re-minding yourself of these truths, because if you don’t, you fall back into the mass consciousness and their beliefs and the way they operate in the world, and you find your life is once again frustrating and unsatisfying. You can still have a magical life, full of all of the things that you want to experience, but now you know that getting to that life is a much different journey than what you were originally taught that it was supposed to be.

And so people outside of you might wonder what you are doing, and why you are not doing what the rest of us are doing. And again, you have to go back to your core beliefs that you have now discovered to be true, and remember that you’re not supposed to be doing what everyone else is doing just because they are doing it. The remembering can be a lifelong process, and it’s a good thing you have minds that you can use to remind yourselves. And when you train your minds, they become these beautiful tools that give you so much more when you are operating the controls consciously. You are awake. Be conscious. Use your minds, and know that this is a journey, and you will be able to walk that journey with peace, love and joy in your hearts.

We are The Creators, and we love you very much.”

Bron

Geef een reactie