Hoe je over tijdlijnen kunt springen en Ascensie kunt versnellen ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We zijn vaak aangenaam verrast door de mensheid en de manier waarop je deze plotselinge uitbarstingen van hoogfrequente trillingstoestanden kunt ervaren. Wij zien velen van jullie in een oogwenk over tijdlijnen springen en naar veel betere realiteiten gaan, omdat jullie bereid zijn het werk te doen dat nodig is voor jezelf en dat jullie in staat stelt gelijke tred te houden met de energieën van ascensie, wat energieën zijn van transformatie. Ascensie gaat er niet om je alleen maar naar een betere plek te brengen, omdat je een goed mens bent geweest. Ascensie gaat over het helpen van jezelf om jezelf van binnenuit te transformeren, wat vervolgens een betere plek om je heen creëert. En dat is wat je de hele tijd doet.

Dus als je verbeteringen in je leven ziet, weet dan dat dit komt omdat je verbeteringen in jezelf hebt aangebracht. Als je voelt dat de energieën op elk moment sterk en krachtig zijn, wil je je eraan overgeven. Je wilt erop vertrouwen dat de energieën je gaan helpen, dat ze voor jou bedoeld zijn en dat ze je naar een bestaansniveau met een hogere trilling brengen, wat ook een betere tijdlijn is. Een tijdlijn is slechts een reeks nu-momenten die aan elkaar zijn geregen en vervolgens logisch zijn voor de geest. Maar je hoeft niet op een tijdlijn te blijven. Je geest is heel goed in staat om het over te nemen en aan je kinderlijke, fantasierijke zelf uit te leggen dat je niet kunt verwachten dat de dingen veel anders zullen zijn dan gisteren. Je geest geniet feitelijk van beperking, omdat beperking de geest helpt betekenis te geven aan jouw wereld en hoe deze werkt. 

Maar je bent daar om voorbij de geest te gaan, om naar gebieden te gaan die de geest onmogelijk kan doorgronden of begrijpen. Jullie geest kan zich niet eens de werkelijkheden voorstellen die voor jullie liggen. En dus, als je je overgeeft aan wat je voelt gebeuren overal om je heen, energieën die je transformatie en ascensie ondersteunen, kun je de controle loslaten, met de stroom meegaan, je kunt je laten meenemen naar de stroom voor een tijdlijn met een beter gevoel. Het is gemakkelijk als je stopt met proberen het uit te zoeken. Het is gemakkelijk als je de mentale gymnastiek en alle mentale verwerking loslaat en in plaats daarvan jezelf laat voelen wat er gebeurt en de emotionele verwerking en de vibrerende activering uitvoert die je wilt ervaren.

Dit is hoe het universum werkt; het is eigenlijk heel simpel. En als je het eenmaal onder de knie hebt, kun je leven zoals je wilt en gaan waar je heen wilt, en zelfs zijn wie je maar wilt. Het vergt slechts een klein beetje focus. Je moet je op de juiste manier concentreren, omdat je altijd ergens op gefocust bent, maar je let niet altijd op hoe je je voelt over datgene waarop je je concentreert. Als we zien dat mensen zich meer zorgen maken over hoe ze zich voelen, dan zien we de gigantische sprongen, de scherpe bochten naar links en de enorme pieken in de vibratie van het algehele menselijke collectieve bewustzijn. En dat is wat wij graag zien en daarom blijven wij u de handleiding geven en ondersteunen wij u bij al deze inspanningen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron


Origineel tekst in Engels:

How to Jump Timelines & Accelerate Ascension ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are often pleasantly surprised by humanity and the way that you can have these sudden bursts of high-frequency vibrational states of being. We see many of you jumping timelines and going to much better realities in the blink of an eye, because you are willing to do the work that is necessary on yourselves and that enables you to keep up with the energies of ascension, which are energies of transformation. Ascension is not about just taking you to a better place because you’ve been a good person. Ascension is about helping you to transform yourselves from within, which then creates the better place around you. And that’s what you’re doing all the time.

So when you see improvements in your life, know that it is because you have made improvements within the self. When you feel that the energies are strong and powerful in any moment, you want to surrender to them. You want to trust that the energies are going to help you, that they were meant for you, and that they are taking you to a higher-vibrational plane of existence, which is also a better timeline. A timeline is just a series of now moments strung together that then make logical sense to the mind. But you don’t have to stay on a timeline. Your minds are quite capable of taking over and explaining to your childlike, imaginative self that you cannot expect things to be much different than they were yesterday. Your minds actually enjoy limitation, because limitation helps the mind make sense of your world and how it works. 

But you are there to go beyond the mind, to go into realms that the mind cannot possibly fathom or understand. Your minds cannot even picture realities that you have coming up ahead of you. And so, when you surrender to what you’re feeling happening all around you, energies that are supportive of your transformation and of ascension, you can let go of control, you can go with the flow, you can let yourself be taken to the better feeling timeline. It’s easy when you stop trying to figure it out. It’s easy when you let go of the mental gymnastics and all the mental processing and instead you let yourself feel into what is happening and do the emotional processing and the vibrational activation that you want to experience.

This is how the universe works; it’s quite simple, really. And once you get the hang of it, you can live however you want to live, and go wherever you want to go, and even be whomever you want to be. It just takes a little bit of focus. You have to focus in an appropriate way, because you’re always focusing on something, but you’re not always paying attention to how you feel about what you’re focusing on. When we see people caring more about how they feel, that’s when we see the giant leaps, the sharp left turns, and the huge spikes in the vibration of the overall human collective consciousness. And that is what we like to see, and that is why we keep giving you the instruction manual and then supporting you in all of those endeavors.

We are the Arcturian Council and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie