Hoe je wonderen kunt manifesteren in je realiteit ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We zijn heel voorzichtig als we om hulp vragen van de collectieven die zich in hogere dimensies bevinden dan de onze. We vragen niet langer onbewust wat we willen en nodig hebben, zoals jullie allemaal doen. Maar in plaats daarvan zijn we heel duidelijk over de vraag, en laten we de bezorgmethode los. Met andere woorden: het maakt ons niet uit hoe het komt en van wie het komt. Het maakt ons niet uit op welke manier het komt, zolang het verlangen maar vervuld wordt. Wanneer je om iets vraagt ​​dat je wilt van hoge dimensionale wezens en collectieven, merk dan op of je gehecht bent aan het wanneer, het hoe, het leveringssysteem en zelfs van wie je zult ontvangen waar je om vraagt. 

Als iets daarvan voor jou van belang is, dan vernauw je het pad waardoor alles wat je wenst naar je toe kan stromen en dat is niet wat je wilt doen. Je wilt flexibel zijn en genieten van wat je hebt en wat er op je afkomt. Je wilt dankbaar zijn en op zoek gaan naar alle manieren waarop je nu van je leven kunt genieten, in plaats van je druk te maken over wanneer je pakketje uit het universum zal arriveren. Sta open voor alle energieën die op een bepaald moment naar je toe kunnen stromen en je zult meer hebben waarmee je de realiteit kunt co-creëren die je wenst. 

Onthoud dat manifestaties niet altijd in fysieke vorm voorkomen, maar soms in niet-fysieke vorm of energetische vorm en dat er misschien enige montage nodig is. Dat kan het leukste deel van de manifestatie zijn, maar nogmaals, als je gehecht bent aan hoe het komt en hoe het eruit ziet en wanneer en waar, zou je kunnen missen wat je hebt gevraagd en waar je om hebt gevraagd voor enige tijd. Wij willen dat jullie de scheppers en manifestanten zijn die jullie altijd bedoeld waren te zijn in dit leven en terwijl jullie voorwaarts gaan naar de vijfde dimensie.

Je hebt deze vaardigheden nodig; je zult moeten weten hoe je iets kunt bieden waarop het universum op de juiste manier kan reageren. Wees losjes over je verlangens. Wees comfortabel met het nu-moment waarin je leeft en wees bereid om wat dan ook te vragen. Wees bereid om groots te dromen en te verwachten dat alle wonderen zullen gebeuren die je ooit in je leven hebt willen zien en dan zul je dat doen. begin je dichter bij de Bron te voelen, de Bron die in je is, de Bron die overal om je heen is en de Bron die je werkelijk bent. De Bron twijfelt nooit aan zijn vermogen om te manifesteren en te creëren, en jij hoeft dat ook niet te doen. Je hebt nu alle kracht in je en je begint net te begrijpen hoe je die moet gebruiken. Wij zullen jullie blijven tonen en uitleggen hoe jullie de manifestanten kunt worden die je altijd al wilde zijn. 

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron


Origineel tekst in Engels:

How to Manifest Miracles in Your Reality ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are very deliberate when we ask for assistance from the collectives that are in higher dimensions than ours. We no longer ask for what we want and need subconsciously, like you all do. But rather, we are very clear about the asking, and then we let go of the delivery method. In other words, we don’t care how it comes and from whom it comes. We don’t care about the way in which it comes, as long as the desire is fulfilled. When you ask for something that you want form higher-dimensional beings and collectives, notice if you are attached to the when, the how, the delivery system, and even from whom you will receive what you are asking for. 

If any of that matters to you, then you are narrowing the pathway through which all that you desire can flow to you, and that’s not what you want to do. You want to be flexible, and you want to enjoy what you have and what is coming to you. You want to be grateful, and to look for all the ways in which you can enjoy your lives right now, rather than stressing out about when your package will arrive from the universe. Be open to all the energies that can flow to you in any given moment, and you will have more with which to co-create the reality that you desire. 

Remember that manifestations don’t always come in physical form, but rather, sometimes they come in nonphysical form, or energetic form, and there might be some assembly required. That can be the most fun part of the manifestation, but again, if you are attached to how it comes and what it looks like, and when and where, you could miss out on receiving what you have requested and what you have been requesting for quite some time. We want you to be the creators and manifestors that you were always meant to be in this lifetime and as you move forward into the fifth dimension.

You will need these skills; you will need to know how to be offering that which the universe can respond to appropriately. Be loose about your desires. Be comfortable with the now moment you are living in, and be willing to ask for anything at all. Be willing to dream big, and expect all of the miracles to occur that you have ever wanted to see in your lives, and then you will start to feel closer to Source, the Source that is within you, the Source that is all around you, and the Source that you truly are. Source never doubts in Its ability to manifest and create, and you don’t need to either. You have all the power within you right now, and you’re just starting to understand how to use it. We will continue to show you and to explain to you how to become the manifestors you’ve always wanted to be. 

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie