Laatste energie-update door Adama van Telos


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Adama van Telos:

“Gegroet, geliefden.

We zijn heel blij om hier vandaag met jullie in contact te komen en we sturen jullie onze uiterste Liefde vanuit het hart van Telos.

Geliefde, op dit moment versnelt de Ascentie van Planeet Aarde exponentieel.

Ervaringen en omstandigheden zullen sneller veranderen en hoe vloeiender je bent in dit proces, hoe gemakkelijker je overgang naar de hogere dimensionale realiteit zal zijn.

Jullie realiteit reageert nu steeds sneller op jullie trillingsoutput en jullie intentie zal tastbaarder worden ervaren.

Het is bij wijze van spreken alle hens aan dek en ieder moment kun je je intentie daarvoor kenbaar maken.

Als een moment onaangenaam begint, stel je dan eenvoudigweg de positieve uitkomst ervan voor en concentreer je op je innerlijke God Zelf en het God Zelf van iedereen met wie je in contact komt.

Je nadert de hogere dimensies door middel van de liefde van je hart en het verlangen naar ascensie voor jezelf en de wereld.

Jij bent de kapitein van je vibrerende schip en je kunt je concentreren op gevoelens en ervaringen met een hogere vibratie, of op gevoelens en ervaringen met een lagere vibratie.

De keuze is, zoals altijd, aan jou.

Deze versnelde tijden zullen het afwerpen van alle lagere vibratielagen van jullie wezen mogelijk maken.

Dit zal gebeuren tijdens je slaap of op bewuste momenten van meditatie.

Alle Lichtwezens van de Hogere dimensies zijn hier om jullie te helpen en we zijn zeer verheugd jullie thuis te mogen verwelkomen!
Wij verdedigen jouw overwinning in het licht!

Welkom thuis!

We sturen jullie allemaal zoveel liefde…

Je wordt gedragen op de vleugels van engelen om de Nieuwe Aarde voort te brengen.

Weet in je hart dat je altijd omringd bent door je Engelen, Opgevaren Meesters, Gidsen, Galactische Families van Licht en ja, ook door je familie en vrienden in Telos – en dat zal altijd zo blijven.

Dierbaren, wij lopen met jullie mee op deze reis en er wordt mateloos van jullie gehouden – altijd.

Ik ben je broer Adama van Telos.’
~~~~

Bedankt, Adamaa! 🙂


~Asara~ Adams
Oprichter van het Telos Channel
Trance-kanaal voor
Adama van Telos
Aartsengel Michael en
de Pleiadisch-Sirisch-Arcturische Raad van Licht

http://www.teloschannel.com/

Juridische disclaimer:
De informatie in deze e-mail is niet bedoeld om medisch of financieel advies te geven.
Raadpleeg een professional.

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor een gratis reportage, onze nieuwsbrief of voor een van onze evenementen.

Ons mailadres is:

Het Telos-kanaal
404 N. Mount Shasta Blvd #110
Mount Shasta, CA 96067

info@teloschannel.com

 

Copyright © Het Telos-kanaal, alle rechten voorbehouden.

 

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Latest Energy Update by Adama of Telos

Adama of Telos:

“Greetings, Beloved Ones.

We are most joyous to connect with you here, today, and we are sending you our utmost Love from the heart of Telos.

Beloved One, at this time, the Ascension of Planet Earth is speeding up exponentially.

Experiences and circumstances will shift more rapidly and the more fluid you are with this process, the easier your transition to the higher dimensional reality will be.

Your reality is now responding faster and faster to your vibrational output and your intent will be experienced more tangibly.

It is all hands on deck, so to speak, and with each moment, you are able to set forth your intend for it.

If a moment starts unpleasant, simply imagine a positive outcome of it and focus on your inner God Self and the God Self of anyone you are interacting with.

You are approaching the higher dimensions by way of your heart’s love and desire for ascension for yourself and the world.

You are the captain of your vibrational ship and you can focus on higher vibrational feelings and experiences, or on lower vibrational feelings and experiences.

The choice is, as always, yours.

These accelerated times, will allow a shedding of all lower vibrational layers of your being.

This will happen in your sleep time or at deliberated times of meditation.

All Beings of Light of the Higher dimensions are here to assist you and we are most joyous to welcome you home!
We champion your victory in the Light!

Welcome Home!

We send you all so much love…

You are carried on the wings of Angels, to bring forth The New Earth.

Know in your heart, that you are always surrounded by your Angels, Ascended Masters, Guides, Galactic Families of Light and yes, also by your family and friends in Telos – and always will be.

Dear Ones, we are walking with you on this journey and you are loved beyond measure – always.

I am your brother Adama of Telos.”
~~~~

Thank You, Adama! 🙂


~Asara~ Adams
Founder of The Telos Channel
Trance-channel for
Adama of Telos
Archangel Michael and
The Pleiadian-Sirian-Arcturian Council of Light

http://www.teloschannel.com/

Legal Disclaimer:
The information in this email is not intended to give medical or financial advice.
Please consult with a professional.

You are receiving this email, because you have subscribed to either a free report, our newsletter or at one of our events.

Our mailing address is:

The Telos Channel
404 N. Mt. Shasta Blvd #110
Mount Shasta, CA 96067

info@teloschannel.com

 

Copyright © The Telos Channel, All rights reserved.

Geef een reactie