Mogelijkheden om de hele dag, elke dag naar 5D over te stappen ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We zijn zo blij met jullie vooruitgang terwijl jullie naar deze volgende fase van jullie spirituele evolutie gaan. We merken hoeveel mensen feitelijk de tijd nemen om stil te staan ​​en de schoonheid van jullie wereld te waarderen en we merken ook de voortdurende daden van vriendelijkheid en steun voor jullie medemensen. We zijn op dit moment getuige van de bloei van het menselijke collectieve bewustzijn en we zijn erg blij om te kunnen zeggen dat jullie de noodzakelijke stappen ondernemen om je te laten verschuiven, om je naar dat bewustzijnsniveau te brengen waarop je jezelf kent als je hogere zelf. 

We merken ook hoeveel mensen het idee terzijde schuiven dat er een grote gebeurtenis buiten hen plaatsvindt om de mensheid te redden of iedereen naar de vijfde dimensie te duwen en dat is een heel goede zaak. Het is goed om te erkennen dat je er bent om de verschuiving te ervaren, maar je wilt ook het gevoel hebben dat je er vrijwillig en bewust aan hebt deelgenomen. En dus is elk moment van elke dag een kans om naar een hoger bewustzijnsniveau te gaan, naar een hogere vibratie, naar een andere gedachte, een ander perspectief. En het leven zal je die kansen blijven geven, want dat is eigenlijk waar alles buiten jou voor bedoeld is. 

Als je iets over je leven wilt lezen, kijk dan gewoon buiten jezelf en onderzoek wat er in je leven aan de hand is en je kunt ook naar binnen kijken naar wat je fysiek, emotioneel en energetisch voelt. En naarmate je beter op je gedachten let, word je je meer bewust van wat je vibratie is. Je zult zien dat de kleine veranderingen die je in jezelf aanbrengt steeds sneller zichtbaar worden in je ervaring van je wereld en van je leven. Jullie hebben het wachtspel zo lang gespeeld dat het veel mensen onbewust heeft gemaakt van het feit dat wat zij energetisch uitstralen, in een of andere vorm om hen heen zal worden gecreëerd. En dat is aan het veranderen omdat de energieën sneller bewegen, ze hebben een hogere frequentie en daarom komt alles sneller naar je terug om je te laten zien wat je hebt gevibreerd.

Degenen onder jullie die er aandacht aan besteden, weten dat dit waar is en degenen onder jullie die de betekenis van synchroniciteit zien, weten dat dit voortdurend gebeurt. Je krijgt de hele dag, elke dag, tekenen van je gidsen en van het universum. Meer aandacht besteden loont, want als je weet wat de betekenis is van dit of dat in jouw ervaring, dan weet je wat je moet doen, of weet je wat je in jezelf moet veranderen. Ervaring is de grote leraar in je leven. 

Onthoud dat welke ervaring je nu ook hebt, er zoveel voor je in zit en als je kijkt, als je oplet, zul je ontdekken wat er in die ervaring zit dat er is om je te dienen, om je naar het volgende niveau te brengen. van bewustzijn, van jouw evolutie. En als je dat consequent doet, voel je jezelf steeds hoger gaan, herken je dat je in de opwaartse spiraal zit en laat je alles los wat jou niet dient, dat van een lagere frequentie is, en dat je gebonden houdt aan een driedimensionaal type ervaring van de werkelijkheid. Jullie zijn degenen die jouw ervaring van deze verschuiving in bewustzijn creëren, en wanneer je besluit dit bewuster te doen, zul je het vreugdevoller ervaren.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Opportunities to Shift to 5D All Day, Every Day ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are so very pleased with your progress, as you move to this next stage of your spiritual evolution. We notice how many people are in fact taking the time to stop and appreciate the beauty of your world, and we also notice the continued acts of kindness and support for your fellow humans. We are witnessing the blossoming of the human collective consciousness right now, and we are very pleased to say that you are taking those necessary steps to get you to shift, to get you to that level of consciousness where you know yourself as your higher self. 

We also notice how many people are setting aside the idea of some major event happening outside of them to rescue humanity or to push everyone into the fifth dimension, and that’s a very good thing. It’s a good thing to recognize that you are there to experience the shift, but you also want to feel that you participated in it willingly and consciously. And so, every moment of every day is an opportunity to shift to a higher level of awareness, to a higher vibration, to a different thought, a different perspective. And life will continue to give you those opportunities because that’s really what everything outside of you is meant to do. 

If you want to get a reading about your life, just look outside of yourself and examine what’s going on in your life, and you can also look within for what you’re feeling physically, emotionally, energetically. And as you pay closer attention to your thoughts, you’ll become more aware of what your vibration is. You’re going to see that little changes that you make within yourselves begin to show up faster and faster in your experience of your world and of your life. You’ve played the waiting game for so long that it has made many humans oblivious to the fact that what they put out energetically will be created in some form around them. And that is changing because the energies are moving faster, they are of a higher frequency, and therefore everything comes back to you more quickly to show you what you’ve been vibrating.

Those of you who pay attention know this to be true, and those of you who see the significance in a synchronicity know that they are happening all the time. You are getting signs from your guides and from the universe all day, every day. Paying more attention pays dividends, because when you know what the meaning is of this or that in your experience, then you know what to do, or you know what you need to change within yourself. Experience is the great teacher in your lives. 

Remember that whatever experience you are having right now has so much woven in it for you, and if you look, if you pay attention, you will find what is within that experience that is there to serve you, to take you to the next level of consciousness, of your evolution. And when you do that consistently, you feel yourself moving higher and higher, you recognize that you are on the upward spiral, and you let go of everything that does not serve you, that is of a lower frequency, and that keeps you tied to a third-dimensional type of experience of reality. You are the ones who are creating your experience of this shift in consciousness, and when you decide to do so more consciously, you get to experience it more joyously.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie