Op welke tijdlijn zit je? ∞ De 9D Arcturische Raad 1


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturische Raad. We zijn blij om met jullie allemaal in contact te komen.

We leggen op dit moment veel nadruk op het luisteren naar je innerlijke leiding, omdat je nog nooit in een ander leven op aarde hebt geleefd waar je zoveel invloed van externe bronnen tot je beschikking hebt gehad. Je kunt op je computer, je telefoon of je tablet kijken wat iemand anders denkt, wat iemand anders voorspelt, die duizenden kilometers verderop woont. En er is niet slechts één persoon die zijn perspectief online aanbiedt. Er zijn er zoveel die dit doen, die heel veel mensen beïnvloeden en hoe ze denken, wat ze geloven en uiteindelijk hoe ze vibreren.

Veel van degenen die dit doen, halen hun informatie van andere mensen die ze op internet hebben gevonden en geven hun eigen draai of interpretatie aan iets dat ze hebben gelezen, gehoord of gezien. Het is tijd voor jullie allemaal om op jezelf en je gevoelens te vertrouwen, want je beslist welke toekomst je op elk nu-moment ervaart. Als je mensen hoort praten over tijdlijnen, zou je kunnen aannemen dat iedereen samen op dezelfde tijdlijn gaat, ongeacht hoe ze vibreren, ongeacht de keuzes die ze maken, ongeacht hoe verlicht ze zijn. Dat lijkt nauwelijks op het universum waarin we leven, waar elk geïndividualiseerd bewustzijn, elk aspect van de Bron, op grond van hun vibratie kan kiezen op welke tijdlijn ze zich bevinden.

Daarom, als je je vertrouwen stelt in iemand die je vertelt over een tijdlijn die jullie allemaal zullen meemaken, en wanneer je het perspectief van die persoon in je opneemt, voel je je vreselijk van binnen, dan moet je naar dat gevoel luisteren. Dat gevoel vertelt je dat er iets aan deze voorspelling is dat je triggert, dat een trauma uit je vorige levens naar boven brengt, dat je nog steeds moet opruimen. En als je het eenmaal hebt gewist door het te voelen en erin te ademen, dan kun je je deze transmissie van ons herinneren die je vertelt dat je niet langer je aandacht hoeft te vestigen op het kommer en kwelscenario dat je tegenkwam, ongeacht hoeveel mensen vertellen je dat het de enige ware waarheid is.

Denk eraan, veel van deze mensen halen hun informatie gewoon uit een andere bron en het verspreidt zich, omdat het meeslepend is, omdat het een interessant verhaal is. Het heeft de goede en de slechte die tegen elkaar vechten in een soort heilige oorlog, en dat alles zorgt voor uitstekende verhalen, maar je wilt het niet meemaken, en dat hoeft ook niet. In de meeste gevallen heb je dat al gedaan, en daarom resoneert het op een bepaald niveau met je, maar geeft het je nog steeds een vreselijk gevoel van binnen. Er zijn zoveel mooie tijdlijnen die je nu voor je hebt liggen om uit te kiezen, en in feite zijn er veel meer positieve, goed voelende tijdlijnen dan negatieve, maar de negatieve krijgen alle pers. Ze krijgen meer weergaven, meer reacties en meer vind-ik-leuks, waardoor ze blijven bestaan ​​in de wereld waarin je nu leeft.

We raden je aan om te kiezen wat voor jou het beste voelt in dit nu-moment, en er vervolgens op te vertrouwen dat jouw nu-moment jouw toekomst bepaalt. Je leeft op dit moment in een wereld waarin zoveel mensen zijn begonnen met channelen, maar houd in gedachten dat de meeste channelers relatief nieuw zijn in channelen en daarom nog steeds veel van zichzelf in hun channelen stoppen. Veel van hun eigen overtuigingen zullen deel uitmaken van de boodschappen die ze naar buiten brengen, zelfs als ze zich net als zij verbinden met een hogere vorm van bewustzijn. Als je gewoon je aandacht richt op informatie die je kracht geeft, die je een goed gevoel geeft, die je herinnert aan wie je bent, en die voor jou bevestigt wat je diep van binnen weet dat waar is, dan doe je iets dat dienstbaar is je door buiten jezelf te kijken om te zien wat bepaalde leraren, bepaalde channelers zeggen. 

En je kunt de rest van je tijd besteden aan naar binnen gaan, mediteren, je leven leiden, je gelukzaligheid volgen, tijd doorbrengen met degenen van wie je houdt, toegang krijgen tot je eigen directe link naar hoger bewustzijn, de bron voelen in jezelf en overal om je heen, en je kan uw geest een pauze geven van alles te moeten weten wat er de komende weken, maanden en jaren gaat gebeuren. Vertrouw op je hart, vertrouw op je impulsen, je instincten, je intuïtie en vertrouw op je gevoelens, en laat alles verlopen zoals het bedoeld is, wat altijd positief is, omdat je altijd op deze ascensiereis bent, en daar houdt het niets tegen.

Wij zijn de Arcturische Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron


Origineel tekst in Engels:

Which Timeline Are You On? ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are putting a great deal of emphasis at this time on listening to your inner guidance, because you have never lived on Earth in any other lifetime where you have had as much influence from outside sources available to you. You can go onto your computer, your phone, your tablet, and find out what someone else is thinking, what someone else is predicting, who lives thousands of miles away. And there isn’t just one person who’s offering their perspective online. There are so many who are doing this, who are influencing many, many people and how they think, what they believe, and ultimately, how they vibrate.

Many of the ones who are doing this are getting their information from other people that they have found on the Internet and putting their own twist or their own spin on something they have read, or heard, or seen. It’s time for you all to put your trust in yourselves and in your feelings, because you are deciding which future you experience in every now moment. When you hear people talking about timelines, you may assume that everyone is going on the same timeline together, regardless of how they are vibrating, regardless of the choices they are making, regardless of how enlightened they are. That hardly seems like the universe we are living in, where each individuated consciousness, each aspect of Source, gets to choose by virtue of their vibration, which timeline they are on.

Therefore, if you are putting your faith in someone who is telling you about one timeline that you are all destined to experience, and when you take in that person’s perspective, you feel terrible inside, you need to listen to that feeling. That feeling is telling you that there is something about this prediction that is triggering you, that is bringing up some trauma from your past lives, that you still need to clear. And once you clear it by feeling it it and breathing into it, then you can remember this transmission from us that is telling you that you no longer need to put your attention on the doom and gloom scenario that you came across, no matter how many people are telling you it is the one true truth.

Remember, many of these people are just getting their information from another source, and it spreads, because it’s compelling, because it’s an interesting story. It has the good and the bad fighting against each other in some sort of holy war, and all of that makes for excellent storytelling, but you don’t want to live it, and you don’t have to. In most cases, you already have, and that is why it resonates with you on some level but still makes you feel awful inside. There are so many beautiful timelines that you have in front of you right now to choose from, and in fact, there are many more positive, good-feeling timelines than there are negative ones, but the negative ones get all the press. They get more views, more comments, and more likes, which perpetuates them in the world you are living in right now.

We advise you to choose what feels best to you in this now moment, and then trust that your now moment is what determines your future. You live in a world right now where so many people have begun channeling, but keep in mind that most channelers are relatively new to channeling, and therefore, are still putting a lot of themselves into their channeling. A lot of their own beliefs will be a part of the messages that they put out, even if they are connecting to a higher form of consciousness as they do. If you will simply put your attention on information that empowers you, that makes you feel good, that reminds you of who you are, and that affirms for you what you know deep, down inside to be true, then you are doing something that serves you by looking outside of yourself to see what certain teachers, certain channelers are saying. 

And you can spend the rest of your time going within, meditating, living your life, following your bliss, spending time with those you love, accessing your own direct link to higher consciousness, feeling Source inside of you and all around you, and you can give your minds a break from having to know everything that’s going to happen in the next few weeks, months, and years. Trust your hearts, trust your impulses, your instincts, your intuition, and trust your feelings, and let everything work out in the way it is meant to, which is always for the positive, because you are always on this ascension journey, and there is no stopping it.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 3 dagen controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Geef een reactie

Een gedachte over “Op welke tijdlijn zit je? ∞ De 9D Arcturische Raad

 • Eleonora

  Hallo Jurgen,
  wat mij is opgevallen is dat Google zowel fear als anxiety vertaald naar het Nederlandse angst . En dan krijg je vaak in een zin angst en angst. Dat is wat me zo meteen te binnen schiet.
  En verder vind ik het leuk om mee te kijken naar de vertalingen uit het engels, of die beter kunnen.
  Hartelijke groet,
  Eleonora