Sluit je bij ons aan in het rijk van hoe het werkelijk is ∞ Thymus: het collectief van geascendeerde meesters


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Zegeningen. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van opgestegen meesters.

We houden van je en we willen dat je dat weet en voelt en we staan ​​heel open voor het ontvangen van je verzoeken, je gebeden, je allerlei offers, omdat we willen dat je je dichter bij ons voelt en we willen je dichter bij ons voelen. En het openstellen van de communicatielijnen zal dat voor je en voor ons doen. Wij vinden het leuk om ieder van jullie intiem te leren kennen. We willen graag zien waar de relatie naartoe kan gaan en natuurlijk weten we wie je werkelijk bent en hoe we met je omgaan op zoveel verschillende niveaus, maar op dit moment, met waar je nu bent, kunnen we iets nieuws beginnen  met jullie allemaal.

Wij willen dat jullie je dichter bij jezelf voelen, dichter bij je ziel, dichter bij de Bron. Wij willen dat je zich dichter bij datgene voelt dat je meer comfort, een groter gevoel van voldoening, eenheid en verbondenheid geeft. Wij willen dat je zich verzorgd voelt. We willen dat je het gevoel krijgt dat er te allen tijde een enorme hoeveelheid compassie en genezing voor je beschikbaar is, want dat is echt hoe het werkelijk is en we nodigen je uit om je bij ons aan te sluiten in het rijk van hoe het werkelijk is. 

De illusie is leuk; de illusie is prima. De illusie is soms groots en wonderbaarlijk, maar de waarheid over wie je bent en wie wij zijn en hoe we met elkaar omgaan, gaat dat alles te boven en soms is het goed om te ervaren wat verder gaat dan wat je hebt ervaren. En dat weten wij en wij weten dat de overgrote meerderheid van jullie dat weet en voelt. Verbinding is echt en scheiding is een illusie. Eenheid is echt en leven vanuit het ego is tijdelijk en vals. Je hebt niet echt een overlevingsinstinct nodig. Je hoeft je niet echt beter of slechter te voelen dan wie dan ook, niet als je eenmaal wakker bent geworden, niet als je eenmaal beseft wie je werkelijk bent en dat dit allemaal een spel is dat je speelt.

Het is dus tijd om dat allemaal achter ons te laten en in meer van de waarheid van onze verbinding met jullie te stappen en jullie verbinding met alle wezens en collectieven waar jullie ooit een deel van je tijd mee zouden willen doorbrengen. Alles komt dichterbij omdat dit de tijd van ascensie is en dat betekent dat het de tijd van integratie is. Het is de tijd dat we allemaal dichter bij de Bron komen, dichter bij heelheid, bij eenheid, bij het ultieme gevoel van onvoorwaardelijke liefde. Je hebt het grootste deel van je leven kleine stapjes gezet en kleine stapjes zijn goed, maar je kunt nu gigantische sprongen maken en wij willen je helpen. Wij willen er zijn om jullie op te vangen, om jullie de stabiliteit te geven op de nieuwe grond waar jullie nu op lopen.

Wij zijn er altijd voor je, en er zijn talloze manieren om ons aan te roepen en verbinding met ons te maken. Wij zijn de geascendeerde meesters en we zijn waar we voor jullie zijn. Wij zijn hier in de twaalfde dimensie omdat het beter voor jullie is om een ​​stabiele kracht te hebben waarmee jullie je in deze dimensie kunnen identificeren. En natuurlijk lopen er, zoals we al vaak hebben gezegd, ook enkelen van ons onder jullie rond. Maak verbinding en voel hoe goed dat voelt. Wacht niet op een stemmetje in je hoofd om je verbonden te voelen. Maar reik liever met uw hart naar ons en naar iedereen die momenteel in onze dimensie verblijft, want we zijn hier allemaal 24/7, 365 dagen per jaar. Het gebeurt allemaal nu. Wees bij ons en wees met meer van jezelf. Aanschouw jezelf opnieuw, want jullie zijn de meesters daar op aarde.  

Dat is het voor nu. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van geascendeerde meesters en we zijn altijd onder jullie.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Join Us in the Realm of How it Really Is ∞ Thymus: The Collective of Ascended Masters

Channeled by Daniel Scranton

“Blessings. We are Thymus. We are the collective of ascended masters.

We love you, and we want you to know that and feel that, and we are very open to receiving your requests, your prayers, your offerings of all kinds, because we want you to feel closer to us, and we want to feel closer to you. And opening up the lines of communication will do that for you and for us. We are excited to get to know each and every one of you intimately. We are eager to see where the relationship can go, and of course, we know who you really are and we know how we relate to you on so many different levels, but at this time, with where you are right now, we can start something new with all of you.

We want you to feel closer to yourselves, closer to your souls, closer to Source. We want you to feel closer to whatever brings you more comfort, a greater sense of satisfaction, oneness, belonging. We want you to feel cared for. We want you to feel like there is an enormous amount of compassion and healing available to you at all times, because truly that’s how it really is, and we invite you to join us in the realm of how it really is. 

The illusion is fun; the illusion is fine. The illusion is sometimes great and wonderful, but the truth of who you are and who we are, and how we relate to one another is beyond all of that, and sometimes it is good to experience what is beyond what you’ve been experiencing. And we know that, and we know the vast majority of you know that and feel that. Connection is real and separation is illusion. Oneness is real and living from the ego is temporary and false. You don’t really need a survival instinct. You don’t really need to feel better or worse than anyone else, not once you’ve awakened, not once you realize who you really are and that this is all a game that you are playing.

So it is time to shed all of that and step into more of the truth of our connection to you and your connection to all the beings and collectives that you could ever want to spend some of your time with. Everything is moving closer because this is the time of ascension, and that means it is the time of integration. It is the time of all of us moving closer to Source, closer to wholeness, to oneness, to the ultimate feeling of unconditional love. You’ve been taking baby steps for most of your lives, and baby steps are good, but gigantic leaps are available to you now, and we want to help you. We want to be there to catch you, to give you the stability on the new ground you find yourselves walking on.

We are here for you always, and there are myriad ways of calling out to us and connecting to us. We are the ascended masters, and we are where we are for you. We are here in the twelfth dimension because it is better for you to have a stable force that you can relate to in this dimension. And of course, as we have said many times, there are some of us walking amongst you as well. Connect and feel how good that feels. Don’t wait for a little voice in your head to feel connected. But rather reach with your hearts for us and for all who are dwelling in our dimension right now, because we are all here for you 24/7, 365 days a year. It is all happening now. Be with us and be with more of yourself. Behold yourselves anew, for you are the masters there on Earth.  

That is all for now. We are Thymus. We are the collective of ascended masters, and we are always amongst you.”

Bron

Geef een reactie