Sta ons toe door jou te werken ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

Wij luisteren naar al diegenen onder jullie die contact met ons opnemen en wij kijken ook toe, zijn er getuige van en zijn de waarnemers die wij zijn. We weten dat er bepaalde veranderingen zijn die je graag zou willen zien in je leven en in de buitenwereld om je heen, maar we weten ook dat het soms nuttig is om nog een tijdje op de plek te blijven waar je nu bent. Vaker wel dan niet is de steun die we sturen bedoeld om je te helpen ergens doorheen te komen en de voordelen te ontvangen van het ervaren ervan, in plaats van alleen maar met onze niet-fysieke handen naar beneden te reiken en je uit een ongewenst scenario in jouw leven te halen.

We houden ervan je te helpen en je te zien groeien en uitbreiden en we realiseren ons dat slechts een bepaalde hoeveelheid hulp echt nuttig is en als we overboord gaan, beroven we je in wezen van een groei-ervaring. En steeds meer van onze collega’s die zich in andere dimensies en andere sterrenstelsels bevinden, realiseren zich hetzelfde en dat helpt meer dan je beseft, want als we je de juiste hulp geven, verkort het feitelijk de hoeveelheid aan tijd die je moet besteden aan het leven van iets dat je hebt gecreëerd. Want als we naar beneden zouden reiken en je uit een situatie zouden halen, zou je hogere zelf beseffen dat je er nog steeds niet uit hebt gehaald wat je nodig had en zou je hetzelfde scenario opnieuw creëren, of een zeer vergelijkbaar scenario, zodat je de groei  er uit zou halen die je al die tijd voor ogen had.

Voel de steun die je helpt emoties te verwerken en je te helpen met anderen te communiceren wat je nodig hebt. Voel de steun die je aanmoedigt om naar binnen te gaan en de kracht te vinden die je hebt om alles in een oogwenk te veranderen. Voel de liefde om je heen als je door een van die donkere nachten van de ziel gaat en luister naar alle begeleiding die je van binnenuit krijgt. Je gevoelens, je intuïtie en je innerlijke weten zijn allemaal prachtige hulpmiddelen die je moet gebruiken om sneller, vreugdevoller en met betere, langdurige resultaten te bereiken wat je nodig hebt. 

Nu heb je anderen in je leven die je wilt helpen en sommigen van jullie worstelen met hoeveel een passend bedrag is om aan die persoon te geven, of aan die mensen die voortdurend naar jou kijken voor hulp. Je moet ook verstandig kiezen, omdat je wilt dat die persoon onafhankelijk is en je wilt dat die persoon beseft hoe krachtig hij/zij is. Je wilt ze zien groeien en evolueren door hun uitdagingen heen, maar de meelevende empaat in jou wil ook alles gewoon beter maken voor die persoon. Je wilt dat ze zich niet langer slecht voelen in het nu-moment. Wat je altijd kunt doen voor elke persoon en elke groep waarvan je je bewust wordt dat die hulp nodig heeft, is dat je liefde, mededogen en helende energie kunt sturen. Je kunt kalmeren; je kunt ruimte vasthouden. Je kunt ze geruststellen. Je kunt mensen eraan herinneren dat ze krachtige wezens zijn en dat alles voorbij zal gaan wat ze momenteel meemaken.

Het is waar dat wat je in je leven meemaakt allemaal erg berekend is, maar niet alles was gepland voordat je incarneerde. Je maakt ‘s nachts plannen terwijl je slaapt, op basis van de keuzes die je hebt gemaakt en de vibratie die je hebt aangeboden. Onthoud dus ook dat u kunt veranderen wat u aanbiedt en het pad dat u bewandelt, kunt veranderen en dat geldt ook voor alle anderen. En als mensen in nood naar je toe komen, vertel ze dan je verhaal. Vertel hoe je iets hebt overwonnen en hoe je ervan bent gegroeid. En laat ze weten dat je in ze gelooft en dat je gelooft dat zij de keuzes kunnen maken die alles voor henzelf en hun huidige levenssituatie zullen veranderen.

Je staat ons toe om via jou te werken elke keer dat je aanbiedt om een ​​van je medemensen van dienst te zijn en dat is een van de vele dingen over het verbinden met de mensheid die ons zoveel vreugde schenkt.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Allow Us to Work Through You ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are listening to all of those of you who reach out to us and we are watching as well, witnessing, being the observers that we are. We know that there are certain changes you would like to see in your lives and in the outside world around you, but we also know that sometimes it serves you to be right where you are for a little bit longer. More often than not, the support that we send is to help you get through something and to receive the benefits from having experienced it, rather than just reaching down with our nonphysical hands and scooping you up out of an unwanted scenario in your lives.

We love helping you and watching you grow and expand and we realize that only a certain amount of help is really helpful and when we go overboard, we essentially rob you of a growth experience. And more and more of our colleagues who are in other dimensions and other star systems are realizing the same and that helps more than you realize because when we are giving you the right assistance, it actually shortens the amount of time that you have to spend living something that you’ve created. Because if we were to reach down and scoop you out of a situation, your higher self would realize that you still hadn’t gotten what you needed out of it and you would recreate the same scenario, or a very similar one, so that you would get the growth out of it that you intended all along.

Feel for the support in helping you to process emotions, helping you to communicate to others what you need to. Feel for the support that encourages you to go within and find the power that you have to change everything in the blink of an eye. Feel for the love around you when you’re going through one of those dark nights of the soul and listen to all the guidance that you’re getting from within. Your feelings, your intuition and your inner knowing are all wonderful tools that need to be employed in order for you to get through what you need to faster, more joyously and with better, long-lasting results. 

Now, you have others in your lives that you want to help and some of you struggle with how much is an appropriate amount to give to that person, or those people, who consistently look to you for help. You also have to choose wisely, because you want that person to be independent and you want that person to realize just how powerful they are. You want to see them grow and evolve through their challenges, but the compassionate empath within you also wants to just make everything better for that person. You want them to stop feeling bad in the now moment. What you can always do for every person and every group that you become aware of that needs help is you can send love, compassion, healing energy. You can soothe; you can hold space. You can reassure. You can remind people that they are powerful beings and that whatever they are experiencing will pass in time.

It is true that what you experience in your lives is all very much calculated, but not all of it was planned out before you incarnated. You are planning at night while you are asleep, based on choices you’ve made and vibration you’ve offered. So remember that as well, that you can change what you’re offering and change the path you are on and so can everyone else. And when people come to you in need, tell them your stories. Tell them how you overcame something and how you grew from it. And let them know that you believe in them and that you believe that they can make the choices that will change everything for themselves and their current life situation.

You are allowing us to work through you every time you offer to be of service to one of your fellow humans and that is one of the many things about connecting with humanity that brings us so much joy.

We are the Arcturian Council and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie