Verschuift de mensheid naar 5D? ∞ Thymus: het collectief van geascendeerde meesters


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Zegeningen. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van opgestegen  meesters.

Jullie ontwaken elke dag meer en meer, zowel individueel als collectief en als je openstaat voor het zien van het stijgende bewustzijn daarbuiten in de mensheid, zul je het zeker vinden. Het is belangrijk om te beseffen dat je uiteindelijk wel vindt wat je zoekt en dat is waar, want soms zet je oogkleppen op voor al het andere en soms dienen die oogkleppen je en soms niet. Maar als je op zoek gaat naar bewijs dat de mensheid evolueert en haar bewustzijn collectief verschuift, dan dienen de oogkleppen je wel. Als je op zoek wilt gaan naar problemen daarbuiten, of in jezelf, dan kun je ze vinden. En je kunt voortdurend dingen vinden die je kunt repareren, zowel daarbuiten als in jezelf. 

Maar als je beseft dat je niets hoeft te repareren, dan kun je mooier en vreugdevoller leven in het huidige moment met datgene wat jij perfect acht over jezelf, over de mensheid en over de Aarde en de Aarde-ervaring. Nogmaals, als je al je tijd besteedt aan het creëren van een perfecte planeet, een perfecte persoonlijkheid en jezelf omringt met perfecte mensen, dan wordt dat een levenslange onderneming. Als je jezelf in plaats daarvan de belofte doet dat je gaat genieten van je leven zoals het is, van jezelf zoals je bent en het beste in ieder ander zoekt, dan kan dat je levenslange streven worden en wij garanderen je dat je dat ook zult doen met meer plezier en meer voldoening om je leven op die manier te benaderen.

Zullen er dingen zijn die je onderweg ontdekt waar je aan wilt werken? Absoluut. Er zijn mensen die er veel plezier aan beleven om dingen op te lossen en het is goed voor je om te weten dat je een werk in uitvoering bent en dat je altijd in een staat van spirituele evolutie zult verkeren, omdat het fijn is om te weten dat het proces door zal gaan. om zich op natuurlijke wijze te ontvouwen en te ontwikkelen. En je kunt er bewust aan meedoen, maar je hoeft niet bovenaan je Dingen-To-Do-Vandaag-lijstje te hebben staan: ‘Repareer alles wat er mis is met mij’ en dan op regel nummer twee te zetten: ‘En Begin dan aan alle anderen te werken.’ Dat is op de harde manier door het leven gaan.

Als het er alleen maar om ging om thuis te komen bij de Bron en daar te blijven, dan had je dat al lang geleden gedaan. Jullie zouden het snelle, gemakkelijke en gesmeerde pad hebben gekozen. In plaats daarvan wilden jullie jezelf alle wendingen en bochten gunnen op de weg die jullie nu volgen, zodat jullie jezelf konden laten zien hoe het mogelijk is om lief te hebben onder deze omstandigheden en hoe het mogelijk is om plezier te hebben onder deze omstandigheden. Het is mogelijk om onder deze omstandigheden vreugde te ervaren. 

En dan leer je hoe het is om Bron te zijn en Bron kijkt altijd naar alles en iedereen alsof we allemaal perfect zijn zoals we zijn. Weet dat jij hetzelfde kunt doen en als je dat doet, stem je af op de waarheid van wie jij bent als Bron Energie. En als je dingen van je Dingen-To-Do-Vandaag-lijst afstreept, voel je je lichter. Je voelt je meteen vredig en dan kun je je leven benaderen met de houding van: ‘Ik wacht tot iets mij inspireert en dan zal ik dat doen.’ En dat is de benadering van het leven die wij, het collectief van geascendeerde meesters, aanbevelen.

Dat is het voor nu. Wij zijn Thymus. Wij zijn het collectief van geascendeerde meesters en we zijn altijd onder jullie.”

Bron


Origineel tekst in Engels:

Is Humanity Shifting to 5D? ∞ Thymus: The Collective of Ascended Masters

Channeled by Daniel Scranton

“Blessings. We are Thymus. We are the collective of ascended masters.

You are awakening more and more every day, both individually and collectively, and if you are open to seeing the rising consciousness out there in humanity, you definitely will find it. It is important to realize that you do find what you are looking for, eventually, and that is true because you sometimes put blinders on to everything else, and sometimes those blinders serve you and sometimes they do not. But if you are going out there looking for evidence that humanity is evolving and shifting its consciousness collectively, then the blinders do serve you. If you want to go looking for problems out there in the world, or within yourself, you can find them. And you can continually find things to fix, either out there or inside of you. 

But when you realize that you do not have to fix anything, then you can live more beautifully and joyously in the present moment with that which you deem to be perfect about yourself, about humanity, and about Earth and the Earth experience. Again, if you spend all of your time trying to create a perfect planet, a perfect personality, and to surround yourself with perfect people, then that will become a lifelong endeavor. If instead you make the promise to yourself that you are going to enjoy your life as it is, yourself as you are, and look for the best in everyone else, then that can become your lifelong endeavor, and we guarantee you that you will have more fun and more satisfaction approaching your life in that way.

Now, will there be things that you discover along the way that you want to work on? Absolutely. There are people who take great joy in fixing things, and it is good for you to know that you are a work in progress and that you will always be in a state of spiritual evolution, because it is nice to know that the process will continue to unfold and unfold naturally. And you can take part in it consciously, but you don’t have to have at the top of your Things-To-Do-Today list: ‘Fix Everything That’s Wrong With Me,’ and then on line number two put: ‘And Then Start Working on Everyone Else.’ That’s going about life the hard way.

If this were all about just getting home to Source and then staying there, you would have done it a long time ago. You would have chosen the fast, easy, lubricated path. Instead, you wanted to give yourselves all the twists and turns on the road that you are on, so that you could show yourselves how it is possible to love under these conditions and how it is possible to experience joy under these conditions. 

And then you get to know what it is like to be Source, and Source is always looking at everything and everyone as if we are all perfect just as we are. Know that you can do the same, and when you do, you align with the truth of who you are as Source Energy. And when you cross things off of your Things-To-Do-Today list, you feel lighter. You feel instantly at peace, and then you can approach your life with the attitude of, ‘I’ll wait for something to inspire me, and then I’ll do that.’ And that is the approach to life, that we, the collective of ascended masters, recommend.

That is all for now. We are Thymus. We are the collective of ascended masters, and we are always amongst you.”

Bron

Geef een reactie