Vertrouw op deze wet van het universum ∞ De 12D-scheppers: een niet-fysiek collectief bewustzijn


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“We zijn hier voor jou. Wij zijn de scheppers. Wij zijn een twaalf dimensionaal collectief van niet-fysieke wezens en we zijn hier om te helpen. 

Je weet wat je op dit punt in je leven laat stralen en vreugde brengt en je weet dat je soms de intentie moet hebben om de tijd opzij te zetten om datgene te doen wat je vibratie gaat verhogen. Je weet dat je soms een beslissing kunt nemen om iets te doen dat voor jou het meest verantwoordelijk is in termen van ondernomen actie en je weet ook dat als je vertrouwen hebt, als je vertrouwt op de wetten van het universum te doen wat je de meeste vreugde schenkt, is in feite de meest vruchtbare actie die je kunt ondernemen. Je weet dat er zoveel kan gebeuren als je je gelukzaligheid volgt en je weet dat de dingen die gedaan moeten worden altijd gedaan worden, maar misschien moet je jezelf aan deze dingen herinneren als je aan het beslissen bent wat je gaat doen als volgende in je leven.

Op dit punt van je spirituele reis heb je ons en anderen zoals wij waarschijnlijk horen zeggen dat je je hart moet volgen. Je hebt interne begeleiding, en interne begeleiding is er altijd. De kans is groter dat je die leiding voelt en weet wat die leiding je vertelt als je regelmatig mediteert. Dus je zou bovenaan je prioriteitenlijstje nummer één kunnen zetten: mediteren. Nummer twee: wacht op inspiratie. En nummer drie: handel naar die inspiratie. 

Je moet geloof en vertrouwen hebben om door te kunnen gaan met nummer drie. Het valt je niet altijd gemakkelijk af, omdat er zoveel mensen zijn die je vertellen dat je dit zou moeten doen en dat je dat niet zou moeten doen en dat je verantwoordelijk moet zijn. En natuurlijk leven die mensen hun eigen self-fulfilling prophecies. Ze zijn misschien veilig en kunnen rondkomen, maar ze zien er altijd een beetje moe en versleten uit. En jij wilt datgene doen waar jij energie van krijgt. 

Mensen vragen Daniel hier vaak of het channelen zo vermoeiend voor hem is en hij vertelt hen altijd dat het tegenovergestelde het geval is. Hij krijgt meer energie als hij dit doet dan als hij iets anders doet. Je weet wel wat die dingen voor je zijn en misschien moet je een lijst maken om je eraan te herinneren op momenten dat je niet geïnspireerd bent, wanneer je je een beetje niet verbonden voelt of in de put zit. En je kunt die lijst op jouw telefoon hebben, of in jouw portemonnee, of op jouw computerscherm plakken. 

Herinner jezelf aan wat je energie geeft, wat je verlicht, wat je een staat van vreugde brengt, want niets is belangrijker dan je vibratie, en je vibratie is iets dat je altijd onder controle hebt. Niet zozeer de omstandigheden, maar je vibratie kun je veranderen, en als je op deze wet van vibratie vertrouwt, kun je absoluut de resultaten zien van het vertrouwen in het volgen van je gelukzaligheid. In de flow zijn betekent dat dingen gemakkelijk voor je gebeuren, dingen in je schoot vallen, helpers verschijnen en dat je niet zoveel dingen op je To-Do-List hebt staan. Je zult meer geloof en vertrouwen hebben als je wat wij zeggen op de proef stelt en ieder van jullie kan dat, ongeacht wat je denkt dat het geval is. Bewijs voor jezelf dat wat we zeggen werkt en je zult een gelukkiger leven leiden. 

Wij zijn de Scheppers en we houden heel veel van jullie.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Trust in This Law of the Universe ∞ The 12D Creators: A Nonphysical Collective Consciousness

Channeled by Daniel Scranton

“We are here for you. We are The Creators. We are a twelfth-dimensional collective of nonphysical beings, and we are here to help. 

You know what lights you up and brings you joy at this point in your life, and you know that sometimes you have to set an intention to put aside the time to do that which is going to raise your vibration. You know that at times you can make a decision to go with the thing that is more responsible for you to do in terms of action taken, and you also know that if you have faith, if you trust in the laws of the universe, then doing that which brings you the most joy is in fact the most fruitful action to take. You know that so much can happen when you are following your bliss, and you know that the things that have to get done always do get done, but you may need to remind yourselves of these things when you are in the process of deciding what to do next in your lives.

At this point on your spiritual journey, you have probably heard us and others like us saying that you need to follow your heart. You do have internal guidance, and internal guidance is always there. You are more likely to feel that guidance and know what that guidance is telling you when are meditating on a regular basis. So you could put at the very top of your priority list, number one: meditate. Number two: wait for inspiration. And number three: act on that inspiration. 

You need to have faith and to trust in order to follow through with number three. It doesn’t always come easy to you because of how many people there are telling you that you should be doing this and your shouldn’t be doing that, and you have to be responsible. And of course, those people are living their own self-fulfilling prophecies. They might be safe and they might be getting by, but they always look a bit tired, a bit worn out. And you want to do that which gives you energy. 

People often ask Daniel here if channeling so much is exhausting for him, and he always tells them that it’s the opposite. He gets more energy from doing this than from doing just about anything else. You know what those things are for you, and maybe you need to make a list to remind you during those times when you are not feeling inspired, when you are feeling a bit disconnected or down in the dumps. And you can have that list on your phone, or in your wallet, or taped to your computer screen. 

Remind yourself of what gives you energy, what lights you up, what brings you a state of joy, because nothing is more important than your vibration, and your vibration is something that is always within your control. Circumstances, not so much, but your vibration you can shift, and when you trust in this law of vibration, you can absolutely see the results of trusting in following your bliss. Being in the flow means things happen easily for you, things fall into your lap, helpers show up, and you don’t have as many things on your Things-To-Do-Today list. You will have more faith and more trust when you put what we are saying to the test, and every single one of you can, no matter what you might think to be the case. Prove to yourselves that what we are saying works, and you will lead a happier life. 

We are The Creators, and we love you very much.”

Bron

Geef een reactie