Waarom komen de Andromedanen nu? ∞ De Andromedaanse Raad van Licht


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Wij zijn de Andromedaanse Raad van Licht en we zijn erg enthousiast om met jullie in contact te komen. 

Dit is een gedenkwaardige tijd voor de mensheid en dat beseffen wij. Het is een van de vele redenen waarom we door zoveel meer individuen naar voren komen. Wij erkennen dat wij een rol spelen in de co-creatie van jullie wereld en van jullie bewustzijn en wij willen jullie helpen om beide naar een hoger niveau te tillen. We zijn enthousiast voor je omdat we weten dat je nog zoveel te doen hebt wat betreft waartoe je in staat bent en we willen je helpen die vaardigheden te vinden. 

We weten dat we voor jullie van de grootste waarde zijn als we jullie energieën en activeringen aanbieden, in plaats van naar jullie planeet te komen en jullie simpelweg stukjes technologie te overhandigen. Wij bieden jullie voortdurend genezende energieën aan, en we weten dat als meer van jullie zouden geloven dat jullie genezende energieën zouden ontvangen, jullie genezen zouden worden. En dus versterken we die energieën nu via dit kanaal en via deze transmissie. 

Je wordt vastgehouden in het licht van de Andromedaanse Raad van Licht, waar je ook bent en ongeacht of je het beseft of niet. Wij proberen jullie beetje bij beetje open te breken, zodat jullie je volledigste potentieel daar in menselijke fysieke lichamen kunnen realiseren. We zullen je leringen geven, net als alle andere meesters, maar eerst en vooral willen we dat je beseft hoe gesteund je wordt. We willen dat je weet dat je het daar op aarde nooit helemaal alleen doet. We willen dat je erkent dat je altijd deel hebt uitgemaakt van een galactische gemeenschap en nu je het beseft, kun je officieel lid worden van de gemeenschap. 

We zijn opgewonden om te zien wat de mensheid onze galactische gemeenschap brengt als je beseft dat je iets te geven hebt, iets te bieden. Je zult altijd ontdekken wat je te bieden hebt door naar binnen te gaan en het op te zoeken. En wanneer je alle helende energieën binnenlaat die nu op je afkomen, voel je je beter toegerust om anderen te helpen, en zul je zoveel meer doen dan alleen anderen helpen om te genezen. Je helpt ze met creëren, verbinden en herkennen wie ze zijn als Bron-Energiewezens. U doet dit met onze hulp en de hulp van uw eigen gidsen en teams. Je zult dit doen omdat je er klaar voor bent en omdat je dat altijd van plan was in dit leven. 

Je verschuift je bewustzijn elke dag naar een hogere frequentie en je doet dit bewust omdat je al geruime tijd op een bewust pad bent. Wij houden van jou. Wij zijn altijd bij jullie en altijd hier voor jullie en we zullen ruimte blijven houden voor jullie genezing lang nadat deze transmissie voltooid is.

Wij zijn de Andromedaanse Raad van Licht en we hebben ervan genoten jullie op deze manier te dienen.”
Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Why Are the Andromedans Coming Now? ∞ The Andromedan Council of Light

Channeled by Daniel Scranton

“We are the Andromedan Council of Light, and we are very excited to be connecting with you. 

This is a momentous time for humanity, and we recognize that. It is one of the many reasons why we are coming forth through so many more individuals. We recognize that we have a part in the co-creation of your world and of your consciousness, and we want to help you to up-level both. We are excited for you because we know that you still have so much ground to cover in terms of what you are capable of, and we want to help you find those abilities. 

We know that we are of greatest value to you when we offer you energies and activations, rather than coming to your planet and simply handing you pieces of technology. We offer you healing energies all the time, and we know that if more of you believed you were receiving healing energies, you would be healed. And so, we are amplifying those energies through this channel and through this transmission right now. 

You are being held in the light of the Andromedan Council of Light, no matter where you are and no matter whether you realize it or not. We seek to crack you open a little bit at a time to get you to realize your fullest potential there in human physical bodies. We will give you teachings, just like all of the other masters will, but first and foremost, we want you to realize how supported you are. We want you to know that you are never going at it all alone there on Earth. We want you to recognize that you have always been part of a galactic community, and now that you realize it, you can join the community officially. 

We are excited to see what humanity brings to our galactic community when you realize that you have something to give, something to offer. You will always find what it is that you have to offer by going within and seeking it out. And when you allow in all of the healing energies that are upon you right now, you then feel more equipped to help others, and you will do so much more than just helping others to heal. You will help them to create, to connect, to recognize who they are as Source Energy Beings. You will do so with our help and the help of your own guides and teams. You will do so because you are ready to do so and because you always intended to do so in this lifetime. 

You are shifting your consciousness to a higher frequency rate every single day, and you are doing so consciously because you have been on a conscious path for quite some time. We love you. We are always with you and always here for you, and we will continue to hold space for your healing long after this transmission is complete.

We are the Andromedan Council of Light, and we have enjoyed serving you in this way.”
Bron

Geef een reactie