Wat maakt dit leven anders? ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We weten dat wat jullie daar op aarde doormaken soms behoorlijk uitdagend kan zijn en we weten dat jullie jezelf eraan moeten herinneren om je niet door wat je op een bepaald moment doormaakt te laten overkomen, omdat we hebben gezien wat er gebeurt als je dat doet. Wanneer je je door de omstandigheden van je leven vibrerend naar beneden laat halen, kun je niet de antwoorden krijgen die je nodig hebt. Je kunt niet zien, denken of voelen waar je je bevindt en hoe je daar uit komt, omdat je zo gefocust bent op de realiteit van je situatie zoals die is. 

Als je in de modder en het slijk terechtkomt, vergeet je dat je het probleem voor jezelf hebt gecreëerd om eruit te groeien. Je vergeet op die momenten dat elk probleem een ​​oplossing moet hebben in dit universum van dualiteit. Je hebt af en toe herinneringen nodig van wezens en collectieven zoals wij dat er altijd een uitweg is en dat de uitweg meestal omhoog gaat. 

Met andere woorden, als je je aandacht afleidt van wat je lang genoeg in die funk heeft gebracht en een tijdje iets speels en leuks gaat doen, dan zal je vibratie op natuurlijke wijze stijgen, zodat de oplossing, het antwoord, de weg naar jou kan vinden en jij kunt de weg ernaartoe vinden. We hebben het niet over je kop in het zand steken of doen alsof iets niet echt is, terwijl dat wel zo is, want jij bent er om de uitdaging die voor je ligt aan te gaan, maar je bent er ook om die op een andere manier aan te pakken dan je er ooit mee te maken hebt gehad. Dat is wat dit leven anders maakt dan alle andere.

Je hebt in dit leven verschillende hulpmiddelen. Je hebt betere strategieën in dit leven. Je hebt leringen opgenomen die nieuw voor je zijn in dit leven en dus kun je je niet een weg uit een ruimte met een lagere trilling vechten, maar je kunt jezelf af en toe toestaan ​​om naar de bodem te gaan, als dat nodig is, om je volledig over te geven, om volledig los te laten. En sommige mensen kiezen die route ook, maar als je even uit de problemen kunt komen door naar een video te kijken die je aan het lachen maakt, of door de oceaan in te gaan of door het bos te wandelen, doe dat dan. Als je weet dat je verheven zult worden door je zeer liefdevolle, meelevende en nuchtere vriend te bellen, doe dat dan.

Je hoeft niet helemaal alleen door te maken wat je doormaakt en je hoeft je niet een weg te banen uit dat gat waarin je terechtkomt. Het is belangrijk dat je onderkent dat dingen altijd veranderen en ten goede veranderen. En daarom zullen je omstandigheden veranderen als je dat toestaat door je aandacht ervan af te leiden. Anders zul je misschien een oplossing vinden die een tijdelijke oplossing is, maar dan zul je in dezelfde situatie terechtkomen, of in zeer vergelijkbare omstandigheden weer snel terecht komen.

En dus wil je erkennen dat het altijd een goed idee is om je vibratie te verhogen, zelfs als je het alleen maar doet om jezelf een gevoel van opluchting te geven. Zelfs als u niet verwacht dat u de oplossing voor uw specifieke probleem zult vinden door iets te doen, doe het dan toch. Doe het voor de tijdelijke opluchting die je krijgt. Gun jezelf een pauze van de problemen die je in je leven hebt veroorzaakt, omdat je er gewoon van geniet om je beter te voelen op die momenten waarop je je er niet op concentreert. 

En je zult de omstandigheden veranderen door jezelf te veranderen. En dit kan worden toegepast op elk afzonderlijk probleem, elk scenario dat zich in jouw leven voordoet of ooit zal voordoen. We weten dit omdat we genoeg van jullie hebben geobserveerd en omdat we onze eigen fysieke ervaringen in onze geschiedenis hebben waar we uit kunnen putten.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

What Makes This Lifetime Different? ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We know what you are going through there on Earth can be quite challenging at times, and we know that you may need to remind yourselves to not let what you are going through in any given moment get to you, because we have seen what happens when you do. When you let your life circumstances drag your down vibrationally, you then cannot get the answers that you need. You cannot see, or think, or feel your way out of where you find yourselves, because you are so focused on the reality of your situation being what it is. 

When you get down in the muck and the mire, you forget that you create the problem for yourself in order to grow from it. You forget in those moments that every problem must have a solution in this universe of duality. You need reminders at times from beings and collectives like ourselves that there is always a way out and the way out is usually to go up. 

In other words, if you take your attention off of what has been putting you in that funk long enough, and go and do something playful and fun for a while, that’s when your vibration will naturally rise up so that the solution, the answer, can find its way to you and you can find your way to it. We are not talking about sticking your head in the sand or pretending something isn’t real when it truly is, because you are there to face that challenge that is in front of you, but you are also there to face it in a different way than you have ever faced it before. That is what makes this lifetime different from all the others.

You have different tools in this lifetime. You have better strategies in this lifetime. You have incorporated teachings that are new to you in this lifetime, and so, you cannot fight your way out of a lower-vibration space, but you can allow yourself at times to go down to rock bottom, if you need to, in order to fully surrender, to fully let go. And some people do take that route, but if you can get yourself out of a funk for a little while by watching a video that makes you laugh, or by getting into the ocean, or walking in the forest, then do so. If you know you will be uplifted by calling your very loving, compassionate and down-to-Earth friend, then do so.

You don’t have to go through what you are going through all alone, and you don’t have to struggle your way out of that hole that you find yourself in. It is important for you to recognize that things are always changing and changing for the better. And therefore, your circumstances will change if you allow them to by taking your attention off of them. Otherwise, you may find a solution that is a temporary fix, but then you will find yourself with the same circumstances, or very similar circumstances, not too far down the road.

And so, you want to recognize that it is always a good idea to raise your vibration, even if you are just doing it to give yourself a sense of relief. Even if you don’t expect to get the solution to your particular problem by doing something, do it anyway. Do it for the momentary relief that you will get. Let yourself have a break from the problems you have created in your life, because you simply enjoy feeling better for those moments when you’re not focusing on it. 

And you will change the circumstances by changing yourself. And this can be applied to every single problem, every single scenario that is in your life or that ever will be. We know this because we have observed enough of you and because we have our own physical experiences in our past histories to draw upon.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie