Wat u moet weten over wat er werkelijk aan de hand is ∞ De 9D Arcturiaanse Raad


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We kijken en wachten om te zien wat er daarna op planeet Aarde gebeurt en we hebben de luxe om die aanpak te volgen, terwijl we ook het voorrecht hebben om jullie te mogen helpen wanneer we kunnen. Jullie leven echter daar op planeet Aarde en jullie kunnen zelfs meer doen dan wij om het menselijk collectief te helpen, omdat jullie deel uitmaken van dat collectief. Je hoeft niet achterover te leunen en te wachten om te zien wat er gebeurt, en je hoeft niet iemands blogpost te lezen of iemands video te bekijken die je vervolgens gaat vertellen wat er gaat gebeuren.

Je mag meedoen aan het creëren van de toekomst die je gaat ervaren, samen met de medemensen in jouw kleine collectief. Daarom adviseren wij jou om niet alleen maar te kijken en te wachten. Wij adviseren je om proactief te zijn in wat je energetisch uitstraalt en dat geldt net zo goed voor jouw woorden en daden als voor jouw gedachten, gevoelens en visualisaties. Je kunt je wereld op dit moment ten goede veranderen en dan kun je wachten om te zien hoe de wereld de veranderingen die je hebt aangebracht op jou weerspiegelt en dat kan voor jou het leuke eraan zijn.

Je kunt nu ook naar de wereld kijken in het besef dat de wereld je laat zien wat er nodig is. De wereld zal je altijd laten zien hoe je er het beste in kunt verschijnen om de beste versie van jezelf te zijn en daardoor een krachtige bijdrage kunt leveren aan het menselijk collectief. De manier waarop jij de hele dag een bijdrage kunt leveren, is elke dag met jouw vibratie. Wij adviseren je om je vibratie hoog te houden door je te concentreren op de dingen die je in een hogere vibratietoestand brengen. Dat betekent dat je niet altijd buiten jezelf wilt zoeken naar de problemen van de wereld die jouw energie nodig hebben om die problemen op te lossen. 

Kijk naar binnen en zoek naar wat er al in je zit dat perfect is. Kijk naar binnen voor je liefde, je mededogen, je creativiteit, je vermogen om te genezen en te vergeven. Jij bezit altijd de sleutels van het koninkrijk en als iemand daarbuiten je vertelt dat dit niet het geval is, geef hem dan geen aandacht meer. We weten dat het gemakkelijk en zelfs een beetje spannend is om buiten jezelf te kijken naar de verhalen die anderen met hun zeer creatieve geest creëren over de wereld waarin je leeft. Dit is niet de wereld die je ervaart, maar eerder een wereld waarover je hoort. En de verhalen zijn zo vermakelijk dat je er steeds meer aandacht aan wilt besteden. 

En de mensen die de verhalen maken, weten dit. Ze weten hoe ze de aandacht moeten trekken en vasthouden. Daarom is het zo belangrijk om je ervaring jouw waarheid te laten zijn, jouw realiteit en we hebben het over jouw ervaring van je innerlijke wereld en je ervaring van de buitenwereld. Natuurlijk gebeurt er veel op aarde waar jij niets vanaf weet, maar dat is oké. Als je het zou moeten weten, zou je dat doen, maar je hebt zeker niet iemands idee nodig van wat dat zou kunnen zijn om geïnteresseerd te blijven om daar op aarde te zijn en je reis voort te zetten. 

Ga niet op zoek naar problemen en ga niet op zoek naar de waarheid van iemand anders om die de jouwe te maken. Leef je waarheid, laat je licht schijnen en weet dat je er bent om te helpen en dat je meer helpt door een hoge vibratie te hebben dan door elk klein detail te weten over wat er achter de schermen gebeurt in de geheime wereld die je niet ervaart. Laat jouw ervaring genoeg zijn en laat jezelf zijn wie je werkelijk bent, zodat je de wereld kunt mede-creëren die je wilt ervaren en die je wilt dat anderen ook ervaren.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

What You Need to Know About What’s Really Going On ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are watching and waiting to see what happens next there on planet Earth, and we have the luxury of taking that approach while also having the privilege of getting to help you when we can. However, you are living there on planet Earth, and you can do even more than we can to help the human collective, because you are a part of that collective. You don’t have to sit back and wait to see what happens, and you don’t have to read someone’s blog post or watch someone’s video who is going to then tell you what is going to happen next.

You get to participate in the creation of the future that you will experience, along with the fellow humans in your little collective. Therefore, we advise you to not just watch and wait. We advise you to be proactive in what you are putting out energetically, and that includes your words and actions just as much as it includes your thoughts, feelings, and visualizations. You can change your world for the better right now, and then you can wait to see how the world reflects to you the changes you have made, and that can be the fun part of it for you.

You can also look out at the world right now with the understanding that the world is showing you what is needed. The world will always show you how you can best show up in it to be the best version of yourself, and therefore, contribute mightily to the human collective. The way that you can contribute all day, every day is with your vibration. We advise you to keep your vibration high by focusing on the things that put you in a higher-vibrational state. That means you don’t always want to be looking outside of yourself for the problems of the world that need your energy to help solve those problems. 

Look within for what’s already inside of you that’s perfect. Look within for your love, your compassion, your creativity, your ability to heal and to forgive. You hold the keys to the kingdom, always, and if anyone out there is telling you that you don’t, stop giving them your attention. We know that it’s easy and even a little exciting to look outside of yourselves at the stories that others are creating with their very creative minds about the world you are living in. This is not the world you experience, but rather, a world that you hear about. And the stories are so entertaining that you want to give them more and more of your attention. 

And the people creating the stories know this. They know how to grab your attention and how to keep it. That is why it is so important to let your experience be your truth, your reality, and we are talking about your experience of your inner world and your experience of the outer world. Of course there is plenty going on there on Earth that you don’t know about, but that’s okay. If you needed to know about it, you would, but you certainly don’t need someone’s idea of what that might be in order for you to remain interested in being there on Earth and continuing your journey. 

Don’t go looking for trouble, and don’t go looking for someone else’s truth in order to make it your own. Live your truth, shine your light, and know that you are there to help and that you help more by being of a high vibration than you do by knowing about every little detail about what’s going on behind the scenes in the secret world that you don’t experience. Let your experience be enough, and let yourselves be who you really are so that you can co-create the world that you want to experience and that you want others to experience as well.

We are the Arcturian Council, and we have enjoyed connecting with you.”

Bron

Geef een reactie