Welkom bij je multidimensionale zelf ∞ De Andromedan Raad van Licht


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Dit is de Andromedaanse Raad van Licht en we zijn erg blij om contact te maken met de mensheid. 

Het is tijd voor jullie allemaal om naar de sterren te reiken en jullie afkomst hier te erkennen. Het is tijd dat jullie je allemaal meer verbonden voelen met je vrienden en familie en het is tijd voor jullie om de energieën van deze andere sterrenstelsels naar de Aarde te brengen, waar jullie vollediger als jullie hele zelf kunnen spelen. Door toegang te krijgen tot de energieën die je in je hebt, maak je verbinding met de sterren. Ze bestaan ​​uit et DNA en sterrenstof. Je hebt herinneringen in je onderbewustzijn aan je levens en avonturen buiten de wereld en dat komt nu allemaal naar de oppervlakte om je te laten weten dat je niet alleen bent en dat je niet slechts dit ene fysieke menselijke leven bent. Je bent zoveel meer dan dat.

Je bent een ziel wiens bewustzijn door de hele melkweg en het universum is verspreid, terwijl je daar op aarde incarneert en door je te verbinden met mensen zoals wij, verbind je de punten in jezelf en koppel je een deel van dat DNA opnieuw aan elkaar. We willen dat je weet hoe speciaal je bent en hoe kostbaar je bent voor ons allemaal in de hele melkweg, die met zoveel trots en verwondering op je neerkijken. Je hebt een groot deel van het verleden van dit sterrenstelsel op je genomen en de kwesties en problemen waarmee we in voorgaande tijdperken te maken kregen en je hebt het op je genomen om een ​​tijd van vrede en harmonie in het heelal tot stand te brengen.

We weten dat de mensheid nog veel verder kan gaan in termen van hoeveel jullie kunnen evolueren, hoeveel jullie kunnen worden, maar we weten ook dat jullie goed op weg zijn en dat jullie steeds vaker naar de sterren reiken voor hulp en voor antwoorden. Wij zijn hier om je te helpen jouw multidimensionale zelf te verkennen. Wij zijn hier om jullie te helpen je kneedbaarder en flexibeler te voelen in je zelfgevoel en we zijn hier om jullie te helpen je bewustzijn te verhogen en we werken met zoveel andere teams, zoveel andere collectieven en raden om dit te faciliteren. om je verder te helpen, om je alles te geven wat we kunnen om je te helpen bij jouw bewustzijnsevolutie. 

We weten dat vrede op aarde in jullie niet zo verre toekomst ligt en we weten dat jullie die vrede bereiken door vrede en harmonie te vinden in jezelf en in jullie familie- en vriendengroep en we zullen jullie de leringen geven waarvan we weten dat ze je zullen helpen jij om die vrede te bereiken. En de eerste meest fundamentele lering die we je kunnen geven is dat je liefde bent en als je die liefde voelt, weet je dat je trouw bent aan je ware zelf. Zoek dus naar datgene wat je inspireert om lief te hebben en houd je aandacht daarop gericht en laat al het andere voor zichzelf zorgen. 

Wij zijn de Andromedaanse Lichtraad en we hebben ervan genoten jullie op deze manier te dienen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Welcome to Your Multidimensional Self ∞ The Andromedan Council of Light

Channeled by Daniel Scranton

“This is the Andromedan Council of Light, and we are very happy to connect with humanity. 

It is time for you all to reach out to the stars and to acknowledge your origins here. It is time for you all to feel more connected to your e.t. friends and family, and it is time for you to bring the energies of these other star systems down to Earth where you can play more fully as your whole selves. Now, by accessing the energies that you have within you, you do connect to the stars. You are comprised of e.t. DNA and stardust. You do have memories in your subconscious of your off-world lifetimes and adventures, and all of that is coming to the surface now to let you know that you are not alone and that you are not just this one physical human life. You are so much more than that.

You are a soul whose consciousness is spread all throughout the galaxy and the universe at the same time as you are incarnate there on Earth, and by connecting to those like us, you connect the dots within yourselves and reattach some of that e.t. DNA. We want you to know how special you are and how precious you are to all of us throughout the galaxy who look down upon you with such pride and such wonder. You took on a lot of this galaxy’s past and the issues and problems that we faced in prior eras, and you took it on to bring about a time of peace and harmony throughout the galaxy.

We know that there is much further for humanity to go in terms of how much you can evolve, how much you can become, but we also know that you are well on your way and you are reaching out to the stars more and more for help and for answers. We are here to help you explore your multidimensional self. We are here to help you to feel more malleable, more flexible within your sense of self, and we are here to help you ascend your consciousness, and we are working with so many other teams, so many other collectives and councils to facilitate this, to help you along, to give you everything that we can to assist you in your consciousness evolution. 

We know that peace on Earth is in your not-so-distant future, and we know that you achieve that peace by finding peace and harmony within yourselves and your family and friends group, and we will give you the teachings that we know will help you to accomplish that peace. And the first most fundamental teaching that we can give you is that you are love, and when you feel that love, you know you are being true to your true self. So look for that which inspires you to love, and keep your attention on it, and let everything else take care of itself. 

We are the Andromedan Council of light, and we have enjoyed serving you in this way.”

Bron

Geef een reactie