Wie ben jij en waar ben je van gemaakt? ∞ De 12D-scheppers, een niet-fysiek collectief bewustzijn


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“We zijn hier voor jou. Wij zijn de scheppers. Wij zijn een twaalfdimensionaal niet-fysiek collectief en we zijn hier om te helpen. 

We houden van jullie en we nodigen jullie natuurlijk uit om van jezelf te houden, om jezelf te kennen als de liefde die je werkelijk bent. Wij gaan op deze manieren met jullie om om jullie onze leringen aan te bieden, maar we willen ook dat jullie de liefde voelen die wij voor jullie hebben, omdat we hopen dat dit de vlam zal aanwakkeren van de liefde die jullie voor jezelf kunnen hebben. We willen dat jullie weten dat alle ware liefde onvoorwaardelijke liefde is en we nodigen jullie uit om jezelf te herinneren als wezens van onvoorwaardelijke liefde, omdat we weten dat dit de meest bevredigende en vervullende manier is om welk bestaan ​​dan ook te leiden. 

Nu heb je ook je creaties en je ervaringen met die creaties en als je vanuit je hart creëert, vanuit een plek van liefde, merk je dat ze zoveel bevredigender en vervullender zijn. Uiteindelijk wil je toestaan ​​dat al je relaties met andere mensen je laten zien dat je werkelijk die vlam van liefde in je hart bent. 

Maar relaties zijn natuurlijk lastig en ze dagen je op talloze manieren uit die je je niet eens kon voorstellen toen je voor het eerst op die eerste date met iemand anders ging. En dus stel je jezelf de vraag: ‘Wie ben ik in relatie tot deze andere persoon?’ En je wilt dat het antwoord altijd ‘liefde’ is, maar dat is niet altijd zo en dat is waar de dingen zelfs nog ingewikkelder en verwarrender worden voor de verstand. In elke relatie waarin je zit, moet je soms een stapje terug doen en ga naar binnen om jezelf eraan te herinneren wie je werkelijk bent.

Als je een relatie hebt gehad met iemand die liefdeloos en onaardig tegen je is geweest, kan het voor jou een nog grotere uitdaging worden om die eigenliefde te vinden. Dit is een van de vele manieren waarop je wordt uitgedaagd, alleen al door in menselijke vorm op planeet Aarde te zijn. Maar het zijn allemaal uitdagingen waarvan je dacht dat je er klaar voor was toen je besloot aan dit leven te beginnen, dus onthoud dat het bewijs dat je daar in de ‘echte wereld’ ziet, niet altijd de waarheid zal ondersteunen. 

En we hebben het hier over een waarheid met een hoofdletter ‘W’, omdat een van de meest universele waarheden die er is, is dat we allemaal liefde zijn. Het is waar we van en mee geschapen zijn en we zijn allemaal geschapen door het meest onvoorwaardelijk liefdevolle wezen dat er bestaat: de Bron. En dus, als je een pauze moet nemen van de details van je leven en je moet herinneren wie en wat je werkelijk bent, stem je dan gewoon af op je hartruimte, voel die flakkerende vlam die misschien een beetje lucht nodig heeft om hem te laten brullen en je zult je de waarheid van wie je werkelijk bent volledig kunnen herinneren. Terwijl je dat doet, zal al het andere in je leven op zijn plaats vallen. 

Je zult merken dat je, door je ware en volledige zelf te zijn, ineens niet zoveel problemen meer hebt. Zelfs je relaties zullen genezen en worden wat je wilt dat ze zijn en dat allemaal omdat je de tijd hebt genomen om te ontspannen in het centrum van je hart en jezelf te herinneren aan de waarheid van wie je werkelijk bent als een wezen van onvoorwaardelijke liefde. En al die andere mensen in je leven en in je wereld zijn ook die wezens van onvoorwaardelijke liefde en soms moeten ze daaraan herinnerd worden door iemand die wakker is, zoals jij. Erg goed. 

Wij zijn de Scheppers, en we houden heel veel van jullie.” 

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Who Are You & What Were You Made From? ∞ The 12D Creators, a Nonphysical Collective Consciousness

Channeled by Daniel Scranton

“We are here for you. We are The Creators. We are a twelfth-dimensional nonphysical collective, and we are here to help. 

We love you, and we invite you of course to love yourselves, to know yourselves as the love that you truly are. We engage with you in these ways to offer you our teachings, but we also want you to feel the love that we have for you, because we hope that it will spark the flame of the love that you can have for yourselves. We want you to know that all true love is unconditional love, and we invite you to remember yourselves as beings of unconditional love, because we know that is the most satisfying  and fulfilling way to live out any existence. 

Now, you also have your creations and your experiences of those creations, and when you are creating from the heart, from a place of love, you find that they are so much more satisfying and fulfilling. You ultimately want to allow all of your relationships with other people to show you that you truly are that flame of love inside of your heart. 

But of course, relationships are tricky, and they challenge you in myriad ways that you could not even imagine when you first went on that initial date with another person. And so, you ask yourself the question of, ‘Who am I in relationship to this other person?’ And you want the answer to be ‘love,’ always, but it isn’t always that, and that’s where things get even more complicated and confusing to the mind. In any relationship that you are in, you at times must step back from it and go within yourself to remind yourself of who you really are.

Now, if you have been in a relationship with a person who has been unloving and unkind to you, it can make it even more challenging for you to find that self-love. This is one of many ways in which you are challenged just by being there in human form on planet Earth. But they are all challenges that you felt you were up for when you decided to embark upon this lifetime, so remember that the evidence you see out there in the quote/unquote ‘real world’ will not always support the truth. 

And we are talking about a Truth with a capital ’T’ here because one of the most universal truths that there is is that we are all love. It is what we were created from and with, and we were all created by the most unconditionally loving being that there is – Source. And so, when you need to take a break from the details of your lives and remember who and what you really are, just tune in to your heart space feel that flickering flame that perhaps needs a bit of air to get it to roar, and you will be able to remember fully the truth of who you really are. As you do so, everything else in your life will fall into place. 

You will find that by being your true and whole self, you suddenly don’t have so many problems. Even your relationships will heal and become what you want them to be, and they will do so all because you took the time to relax into the center of your heart and remind yourself of the truth of who you really are as a being of unconditional love. And all those other people in your life and in your world are also those beings of unconditional love, and sometimes they need to be reminded of that by someone who is awake, like you. Very good. 

We are The Creators, and we love you very much.” 

Bron

Geef een reactie