Wie controleert het pad naar de 5e dimensie? ∞ De 12D-scheppers, een niet-fysiek collectief bewustzijn


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“We zijn hier voor jou. Wij zijn de scheppers. Wij zijn een twaalf dimensionaal collectief van niet-fysieke wezens en we zijn hier om te helpen. 

Wij weten hoeveel jullie daar al zijn gegroeid in jullie aardse ervaringen en we weten dat er nog veel meer voor jullie te ervaren is met betrekking tot jullie groei. Wij willen je graag verzekeren dat je groei onvermijdelijk is en wij willen je graag verlossen van het idee, de overtuiging dat je groei hard, moeilijk en vol lijden moet zijn. Soms kun je terugkijken op een incident, laten we het een trauma in je leven noemen en zeggen: ‘Ik zie hoe ik door die ervaring ben gegroeid.’ En als je dat doet, word je gediend door die herformulering van de gebeurtenissen. Je wilt dan echter niet de verwachting ontwikkelen dat je moet lijden om te kunnen groeien.

Je kunt net zo gemakkelijk groeien door een vreugdevolle ervaring. Je kunt een levens veranderende ervaring hebben die heel positief is en een goed gevoel geeft en iedereen die in de veronderstelling werkt dat groei pijnlijk moet zijn, haalt dat idee uit het collectieve bewustzijn, omdat het een wijdverbreid geloof onder mensen is. Je bent nu op het punt gekomen waarop je alle overtuigingen kunt onderzoeken om de creatie van jouw werkelijkheid beter te begrijpen en wanneer je dat doet, kun je herkennen dat er veel manieren zijn om te groeien en zich uit te breiden die geen pijn en lijden met zich meebrengen.

Misschien kun je nu terugkijken op je leven en kennis nemen van al die keren dat je bent gegroeid door een vreugdevolle gebeurtenis of een opwindende samenloop van omstandigheden. Er komen mooie kansen op je pad en dan grijp je ze en groei je ervan. Je groeit in feite met grote sprongen terwijl je slaapt en door het astrale vlak reist. Dus als wij jullie vertellen dat jullie nog veel meer te doen hebben daar op aarde, neem dan alsjeblieft niet aan dat dit betekent dat jullie vreselijke ervaringen voor de boeg hebben. 

Je bent van harte welkom om een ​​vreugdevolle reis naar de vijfde dimensie te maken en we moedigen je vaak aan dit te doen wanneer we je ontmoeten op het astrale vlak. We moedigen jullie graag aan om dit te doen nu we jullie aandacht hebben in de staat van wakker zijn en we moedigen jullie aan om in jezelf te geloven als de scheppers van jullie werkelijkheid. Niemand kiest de rest van jouw pad naar de vijfde dimensie voor jou. 

Wij zijn de Scheppers en we houden heel veel van jullie.” 

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Who’s Controlling the Path to the 5th Dimension? ∞ The 12D Creators, a Nonphysical Collective Consciousness

Channeled by Daniel Scranton

“We are here for you. We are The Creators. We are a twelfth-dimensional collective of nonphysical beings, and we are here to help. 

We know how much you have already grown there in your Earth experiences, and we know that there is much more for you to experience in regards to your growth. We would like to assure you that your growth is inevitable, and we would like to release you from the notion, the idea, the belief, that your growth has to be hard, difficult, and full of suffering. Sometimes, you can look back at an incident, let’s call it a trauma in your life, and say, ‘I can see how I grew from that experience.’ And when you do that, you are served by that reframing of the events. However, you do not want to then develop an expectation that you must suffer in order to grow.

You can just as easily grow through a joyous experience. You can have a life-altering experience that is very positive and good feeling, and anyone who is operating under the assumption that growth must be painful is taking that idea from the collective consciousness, because it is a widely-held belief amongst humans. You have come to the point now where you can examine all beliefs in order to better understand the creation of your reality, and when you do so you can recognize that there are many ways for you to grow and expand that do not involve pain and suffering.

Perhaps now you can look back at your life and take note of all of those times that you grew through a joyous event or an exciting set of circumstances. Beautiful opportunities come your way, and then you take them and you grow from them. You in fact grow in leaps and bounds while you are sleeping and traveling through the astral plane. So when we tell you that you have a lot more growing left to do there on Earth, please do not take that to mean that you have awful experience in front of awful experience in front of you. 

You are welcome to create a joyous journey to the fifth dimension, and we often encourage you to do so when we meet with you in the astral plane. We are happy to encourage you to do so now that we have your attention in the waking state, and we encourage you to believe in yourselves as the creators of your reality. No one is choosing the remainder of your path to the fifth dimension for you. 

We are The Creators, and we love you very much.” 

Bron

Geef een reactie