Wie moet u geloven met betrekking tot actuele gebeurtenissen? ∞ De 9D Arcturiaanse Raad 1


Originele tekst in het Engels onderaan – Vertaling met Google Translate. (gecontroleerd en corrigeert)*

Gechanneld door Daniel Scranton

“Groeten. Wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij komen graag met jullie allemaal in contact.

We luisteren te allen tijde naar de retoriek die daar op aarde wordt doorgegeven en we willen dat jullie allemaal weten dat of je nu je perspectief krijgt van iemand die een anker is op een nieuwskanaal in de reguliere media, of dat je als het van iemand op sociale media of YouTube is, krijg je alleen hun perspectief te zien. Je krijgt de mening van één persoon over iets en je kunt dat als feit, als waarheid accepteren, als je dat wilt, maar je hoeft niet slechts één mening, één standpunt te accepteren. Je kunt je terugtrekken uit de hele situatie en er vanuit alle hoeken naar kijken, zodat je een beter overzicht krijgt van wat het onderwerp ook is.

Je hoeft niet al je macht weg te geven aan één persoon of één groep, omdat zij ergens een overtuigend argument over geven en natuurlijk zullen ze de wens hebben om je ervan te overtuigen dat ze om de een of andere reden gelijk hebben. Soms wil iemand dat je gelooft in wat ze zeggen, want als je gelooft, valideer je hen en hun perspectief en dat hebben ze echt nodig. Soms probeert iemand je ergens van te overtuigen omdat hij of zij populariteit, roem en fortuin verlangt en soms zit er een politieke agenda achter wat iemand je met de paplepel inspreekt. 

Het is soms moeilijk voor je om te onderscheiden wat iemands agenda is, vooral als je andere dingen leuk vindt die hij of zij in de loop der jaren over verschillende onderwerpen heeft gezegd. Misschien is deze persoon een geweldige leraar over hoe je de realiteit kunt manifesteren die je wenst, maar als ze ook diep duiken in complottheorieën en als je die video’s bekijkt, voel je je maag omdraaien. Dat kan het voor jou een hele uitdaging maken om te weten op welk kanaal je moet afstemmen voor informatie. 

Wij zullen je vertellen dat je niet zozeer informatie nodig hebt als wel leringen. Je hebt wezens nodig, of ze nu in menselijke of buitenaardse vorm zijn, die je naar jezelf, naar je eigen waarheid zullen leiden. Wat je echt wilt weten, is hoe je je voelt en als iemand je zegt dat je naar hem of haar moet luisteren in plaats van naar je gevoelens, dan is dat een waarschuwingssignaal. Je wilt ook weten wat je met je gevoelens moet doen als ze naar boven komen en hoe je jezelf op een hogere vibratie kunt laten functioneren. 

Wat je niet wilt, is dat je je afstemt op informatie die je machteloos maakt. Je hebt geen mensen nodig die je vertellen dat het zo is en dat je er niets aan kunt doen. Je kunt er altijd iets aan doen, ongeacht het onderwerp. Wat het probleem ook is, er is een manier om in harmonie te trillen met de realiteit die je het liefst zou ervaren.

Er is niet één toekomst waarvoor jullie allemaal voorbestemd zijn; het is aan jou waarmee je in harmonie trilt. En je hebt het vermogen om je te allen tijde af te stemmen op wat je trilt en het naar een hogere frequentie te verschuiven en dat is eigenlijk alles wat je hoeft te weten. Wij geven om jou, en wij geven om jouw vibratie, omdat wij geven om hoe je zich voelt. En dus, als we jullie allemaal zien afstemmen op retoriek waardoor je je nog slechter voelt, weten we dat je in de war bent en we weten dat je de mentale verwerking moet loslaten, zodat je wat emotionele verwerking kunt gaan doen. En we weten ook dat als je eenmaal hebt opgeruimd wat er zojuist in je is geactiveerd, je expres kunt vibreren en een veel beter aanvoelende realiteit voor jezelf en voor alle anderen op planeet Aarde kunt creëren.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad en we hebben ervan genoten om met jullie in contact te komen.”

Bron

* Google Translate verdraaid soms de zinnen of kan niet de juiste woorden vinden. Sinds 8 juli 2023 controleer ik de teksten van Duits en Nederlands.om misverstanden te voorkomen. Uiteraard ben ik zelf ook niet beschermd om fouten te maken. Dus als je toch eentje tegen komt dan laat mij dat a.u.b. weten, zodat ik het kan corrigeren. Teamwork zou mooi zijn.


Origineel tekst in Engels:

Who Should You Believe Regarding Current Events? ∞ The 9D Arcturian Council

Channeled by Daniel Scranton

“Greetings. We are the Arcturian Council. We are pleased to connect with all of you.

We are listening to the rhetoric that is being passed along there on Earth at all times and we want all of you to know that whether you are getting your perspective from someone who is an anchor on a mainstream media news channel, or you are getting it from someone on social media or YouTube, you are only getting their perspective. You get one person’s angle on something, and you can accept that as fact, as truth, if you want to, but you don’t have to accept just one opinion, one point of view. You can pull back from the entire situation and look at it from all the angles to have a more bird’s eye type view of whatever the topic is.

You don’t have to give all of your power away to one person or one group, because they make a convincing argument about something and of course, they will have a desire to convince you that they are right for some reason. Sometimes someone wants you to believe in what they say, because if you believe, then you validate them and their perspective and they truly need that. Sometimes someone will be trying to convince you of something because they desire popularity, fame, fortune and sometimes there is a political agenda behind what someone is spoon-feeding you. 

It’s hard for you to discern sometimes what someone’s agenda is, especially when you like other things that they have had to say on various topics over the years. Perhaps this individual is a great teacher of how to manifest the reality you desire, but then they also delve quite deeply into conspiracy theories and when you watch those videos, you can feel your stomach turning. That can make it quite challenging for you to know which channel to tune in to for information. 

We will tell you that you don’t really need information as much as you need teachings. You need beings, whether in human or extra-terrestrial form, who will guide you into yourself, into your own truth. What you really want to know is how you feel and if someone is telling you to listen to them instead of your feelings, then that’s a red flag. You also want to know what to do about your feelings when they come up and how to get yourself operating at a higher vibration. 

What you don’t want is to tune in to some information that dis empowers you. You don’t need people telling you that this is the way it is and there’s nothing you can do about it. There’s always something you can do about it, no matter what the topic. No matter what the issue is, there is a way to vibrate in harmony with the reality that you would prefer to experience.

There is not one future that you are all destined to live; it is up to you what you vibrate in harmony with. And you have the ability to tune in at all times to what you are vibrating and shift it to a higher frequency and that is really all you need to know. We care about you and we care about your vibration, because we care about how you feel. And so, when we see you all tuning in to rhetoric that leaves you feeling worse, we know that you are confused and we know that you need to let go of the mental processing, so you can go do some emotional processing. And we also know that once you clear whatever was just triggered inside of you, that’s when you can vibrate on purpose, and create a much better-feeling reality for you and for everyone else there on planet Earth.

We are the Arcturian Council and we have enjoyed connecting with you.”

Bron


Geef een reactie

Een gedachte over “Wie moet u geloven met betrekking tot actuele gebeurtenissen? ∞ De 9D Arcturiaanse Raad